Skolbanken Logo
Skolbanken

Fören VT 2021 Språk, dans och musik. Gröndals förskolors utbildning och undervisningsplan

223231 Förskolan Hamngården, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Vi kommer under denna termin lägga stor vikt/ fokusera vid att barnen erbjuds ett rikt och varierat språk och kan och får kommunicera och uttrycka sig på olika sätt. Vi kommer att ge barnen förutsättningar att uttrycka sig med hjälp av olika uttrycksformer som språk, bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Utbildningsplan (Projektplan)

Utbildningsplanen beskriver varför vi tänker planera utbildningen utifrån ett visst läroplansområde eller mål i VP. Den innehåller även frågor för uppföljning och analys, samt en tidsplan för arbetet.  

Videon med Ann-Pihlgrens föreläsning finns med för att inspirera och sätta ramarna för er teoretiska grund.

 

 

 

Syfte:

Varför startar detta projekt?

Vi startade detta projekt/fokusområde, som är språk för att vi ser att flera av barnen är väldigt intresserade av sång och dans/ rörelse. Sång och musik är en fantastisk källa för språkutveckling och även den motoriska utvecklingen stärker barnens språkutveckling. Med detta som bakgrund har vi valt att arbeta med språk, sång/ musik och dans/ rörelse. Vi kommer också att lägga till och utveckla språket med stöd av bilder ( bildstöd) och förstärka med enklare TAKK tecken.

 

 Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Barnen visar att de har ett stort intresse för att göra sig förstådda på olika sätt. Verbalt, kroppsspråk, mimik, pekar m.m.

 

Hur främjar vi barns språkutveckling?   

-  Att vi dagligen utmanar och stimulera barnens alla språkliga kompetenser utifrån deras mognad, verbala och det kroppsliga.

- Vi sjunger tillsamman i mindre och större grupper.

- Använder oss av rim och ramsor.

- Förtydligar och stöttar språkutvecklingen och språkförståelsen bed hjälp av bilder, Bildstöd.

- Använda ett rikt och nyanserat talspråk i den dagliga verksamheten tillsammans med barnen både enskilt och i grupp.

- Litteraturläsning, enskilt och i små och större grupper.

- Samling har vi dagligen där vi sjunger m.m.Vi använder oss av rekvisita, bilder, rörelser och musik.

- Digitala verktyg har vi mer och mer introducerat när det gäller språk, böcker/ litteratur, dans och musik. Detta sker i mindre och     större grupper.

- Projektgrupper/ lekgrupper har vi om fyra till sex barn varje vecka olika dagar. Där kan vi fokusera mera enskilt på språket och      rörelse utifrån barnens egna val och intressen.

- Dans och rörelse lekar erbjuder vi varje dag. Innan mellanmål varje dag har vi avsatt tid för dans, musik och rörelse. Det är ca.      15 min.

- Musik lyssnar vi på spontant och i planerade aktiviteter. Vi planerar att introducera och ge barnen möjligheter att lyssna på olika sortera musik såsom klassiskt, rock, dansmusik m.m

- Vi uppmuntrar barnen att tala/ språka och ställer öppna frågor och för dagliga samtal där barnen har möjlighet att ställa frågor       och komma till tals. Här får barnen också introduktion att lära sig att lyssna på varandra och vänta på sin tur för talutrymme.

 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla sina förmågor inom läroplanens alla mål så som matematik, språk, skapande, rörelse, naturvetenskap och teknik.

Vi kommer att följa och uppleva årstidernas växlingar tillsammans med barnen på olika sätt/ projekt och undervisningsämnen där  språket, dans/ musik och det social samspelet står i centrum.

 

Barnen kommer att få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla:

Språk.

Lyssna.

Saga- fantasi.

Kommunicera.

Bildstöd.

Språkpåsar.

Sångpåsar, med rekvisita till olika sånger.

Dans.

Rörelse.

Musik.

Instrument.

Digitala verktyg, IKT.

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

§ 12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.Hänsyn skall tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

§ 13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sin åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Vi kommer att arbeta med språk, dans och musik som en röd tråd genom hela verksamheten både i den spontana leken, görandet och i mindre och större grupper. Vi utgår ifrån planerade undervisningsprojekt. Detta kan vara i styrda samlingar, aktiviteter, utflykter eller i den spontana leken.

Vi arbetar dagligen med att stärka och utveckla barnens språk både verbalt och kroppsligt.

 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Miljön samt material kommer hela tiden att vara föränderlig, ändras utifrån och beroende på det aktuella undervisningssyftet.

Vi kommer att använda oss av sånger, rim/ ramsor, böcker, digitala verktyg, bildstöd, dans och musik.

Vi kommer att använda oss av Pollyglutt som är en digitalt språkfrämjande app som tillhandahåller bläddringsbara böcker. Den kommer vi också att använda oss av på olika sätt så som att vi kopplar litteratur till olika projekt. Pollyglutt är ett bra hjälpmedel för barn som är flerspråkiga. 

Vi kommer att använda oss av bild stöd och enklare TAKK tecken i den dagliga verksamheten.

Vi har symboler, barnens namn i skrift och alfabetet och bokstäver väl synliga för barnen inne på avdelningen.

 

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Barnen kommer att få delta i olika samtalsformer beroende på vilket projekt och tema vi arbetar med just då.

 Begrepp och ord kommer vi tillsammans med barnen fördjupa oss eller förtydliga med hjälp av bilder, sånger, dans och musik.

Det kan också vara relevant att samtala och förtydliga ord och begrepp som barnen använder sig av eller som vi pedagoger behöver/ vill lyfta för att tydliggöra begrepp som är aktuella i barngruppen här och nu.

 

Samtala enskilt, i mindre och större grupper. Barnen kommer att få bekanta sig med orden:

Barnen kommer att undervisas och utmanas språkligt både enskilt och i mindre och större grupper.

Barnen kommer att få bekanta sig med de orden som är relevanta för just det projektet  som vi belyser och arbetar med just då.

Här tillkommer naturligtvis också barnens egna reflektioner och ord som är aktuella för barnet och gruppen vid det aktuella tillfället, här och nu.

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barn och pedagoger deltar i olika konstellationer både enskilt, i mindre och större grupper.

Hur ska projektet dokumenteras?

Projektet dokumenteras fortlöpande i text och bild. Pedagogerna lägger kontinuerligt ut Nyhetsinlägg och Lärloggar på Skolplattformen. Under vårterminen kommer det att läggas ut individuella Lärloggar för varje enskilt barn. Där visas det på och dokumenteras projektet och den pedagogiska undervisningen.

Under projektets gång reflekterar pedagogerna tillsammans över; hur vi kan arbeta vidare? vad kan vi förbättra och tillföra i projektet? hur kan vi tillföra och förändra miljö/material och gruppkonstellationer för att det skall bli ett lärande och en vidareutveckling för barnen. 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Lärprocessen kommer att synliggöras kontinuerligt och fortlöpande genom ord, skriftlig dokumentering, bild, begrepp runt barnens läroprocesser, både i grupp samt på individuell nivå.

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

- Samlingar med tydlig struktur.

- Bild stöd i den dagliga verksamheten.

- Vi introducera TAKK tecken.

- Projektgrupper, lek/språk.

- Litteraturläsning.

- Rörelsegrupper.

- Sångsamlingar i större och mindre grupper.

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1