Skolbanken Logo
Skolbanken

Vatten Tema - Prästkragen

Ängsbergets förskola, Orust kommun - slutgallrad · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi har valt att arbeta med tema Vatten.

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Förra läsåret arbetade vi med natur och miljö, mycket med skogen, och barnen uppskattade det temat mycket. Detta läsår vill vi fortsätta på ett liknande spår men nu vill vi arbeta med vatten. Vi bor på en ö och vi är nära havet, många av barnen har ett intresse för vatten och båtar. Hela förskolan kommer även att ha temat Vatten. Vi vill arbeta med vatten för barnen, vi upplever att det är ett övergripande tema som kan anpassas efter gruppen och individer. 

Vi som pedagoger ansvarar för att erbjuda en verksamhet och miljö som inspirerar,utmanar och utvecklar barnens lärande. Vi tror att vi kommer att uppnå detta genom att arbeta med vatten. Det finns så många möjligheter att inspirera och utmana barnens utveckling och lärande genom att arbeta med vatten. Vatten kan bidra till ett lustfyllt lärande.

Förra läsåret tog vi med barnens inflytande i vår planering och vi upplevde att det var en stor framgångsfaktor. Detta vill vi även göra i år. Vi vill att barnen ska ha möjlighet att påverka arbetet på förskolan vilket också leder till ett större engagemang hos barnen i olika aktiviteter. Vi har en grundläggande målbild över vad vi kommer att arbeta med eftersom vatten är ett sådant stort tema, men det kommer att finnas utrymme för barnen att påverka mer specifikt hur vi ska arbeta med de olika punkterna.

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att vara snälla mot varandra, hjälpa varandra, bjuda in till lek, kunna vänta på sin tur och inte döma varandra. Att barnen leker med varandra oavsett genus.


Målet når vi genom att..
 

 • Vi kommer att i samling med barnen fråga dem om vad de vill lära sig inom vårt tema. Barnen kommer att få möjligheten att ha inflytande över planeringen. Vi arbetar med ett verktyg kallat hjärtestund, vilket innebär en stunds diskuterande och reflekterande över känslor, konflikter, jämställdhet och livskunskap.
 • Aktiviteter vi planerat att genomföra är till exempel att prata med barnen om att resa över havet för att komma till andra länder, att alla oavsett varifrån man kommer har lika värde. Hur är det med tillgång av dricksvatten? Är det lika för alla? Är det samma vatten här och där?
 • Vi kommer att arbeta i duogrupper kl.9.30 - 13.00. Vi planerar att bedriva undervisning i gruppen eller i delad grupp mellan 9.30-11, efter lunchen kommer vi att ha vila med saga i olika former anpassat till barnen. Vi kommer för övrigt arbeta med målen både innan och efter duogruppstiden som vanligt, samt vid måltiderna och utevistelsen.
 • Pedagogens medforskande förhållningssätt - att vi som pedagoger hjälper och stöttar barnen i att sätta ord/begrepp på känslor och hitta strategier för konfliktlösning.

Omsorg, utveckling och lärande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att kunna lösa konflikter och uttrycka sin vilja och sina känslor. När de kan argumentera i t.ex. leken och vid boksamtal. När barnen kan använda sig av matematiska begrepp i sin vardag och lösa problemställningar. När barnen kan uttrycka sig genom sitt skapande. När barnen engagerar sig och får en förståelse för olika processer, fenomen och vattendjur.


Målet når vi genom att

 • Vi kommer att i samling med barnen fråga dem om vad de vill lära sig inom vårt tema. Barnen kommer att få möjligheten att ha inflytande över planeringen.
 • Aktiviteter vi planerat att genomföra är till exempel olika vattenexperiment och arbeta med problemlösningar. Vi kommer att arbeta med vatten och vattendjur genom olika estetiska aktiviteter. Vi kommer även använda oss av "Vattenmannen och Speed" och "Bara vanligt vatten" från UrPlay.
 • Vi kommer att arbeta i duogrupper kl.9.30 - 13.00. Vi planerar att bedriva undervisning i gruppen eller i delad grupp mellan 9.30-11, efter lunchen kommer vi att ha vila med saga i olika former anpassat till barnen. Vi kommer för övrigt arbeta med målen både innan och efter duogruppstiden som vanligt, samt vid måltiderna och utevistelsen.
 • Pedagogens medforskande förhållningssätt - att vi tillsammans med barnen utforskar vid experiment och problemlösningar. Att vi skapar tillsammans med barnen.

Barns delaktighet och inflytande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar.


Målet når vi genom att

 • Vi kommer att i samling med barnen fråga dem om vad de vill lära sig inom vårt tema. Barnen kommer att få möjligheten att ha inflytande över planeringen. Vi arbetar med ett verktyg kallat hjärtestund, vilket innebär en stunds diskuterande och reflekterande över känslor, konflikter, jämställdhet och livskunskap.
 • Aktiviteter vi planerat att genomföra är till exempel boksamtal om böcker som handlar om att ta ansvar, inte skylla ifrån sig och vara en snäll kompis. Se på och diskutera kring "Ugglan och kompisproblemet" från UrPlay.
 • Vi kommer att arbeta i duogrupper kl.9.30 - 13.00. Vi planerar att bedriva undervisning i gruppen eller i delad grupp mellan 9.30-11, efter lunchen kommer vi att ha vila med saga i olika former anpassat till barnen. Vi kommer för övrigt arbeta med målen både innan och efter duogruppstiden som vanligt, samt vid måltiderna och utevistelsen.
 • Pedagogens medforskande förhållningssätt - vi kommer att tillsammans med barnen diskutera hur man ska ta ansvar för sina handlingar.

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det

Sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

Normer och värden

Omsorg, utveckling och lärande

Barns delaktighet och inflytande

Lust att lära

Verktyg som går att använda är

 • Dokumentation,
 • Observation,
 • Reflektionssamtal med barnen,
 • Pedagogisk dokumentation m.m
 • Forskning
 • Litteratur

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback