Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Kartläggning LEK

Smörkransens förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Hur ser leken ut idag? För att veta vad som ska förändras eller vad vi kan bygga vidare på behöver vi utgå från nuläget. Detta kan vi göra genom en kartläggning av leken.

Kartläggning LEK

 

Syfte:

Att genom en kartläggning av leken få ett nuläge

 

Mål: 

Att få syn på

 • Vilka lekar som finns hos oss idag
 • Möjligheter till delaktighet samt lekens tillgänglighet
 • Pedagogens delaktighet och roll i lek
 •  

Uppgift:

Reflektera i arbetslaget kring frågeställningarna nedan.  

 

Frågeställningar:

 • Vilka lekar finns hos er idag? Ex rollek, konstruktionslek, jagalek mm
 • Vilka lekar tar barnen eget initiativ till? 
 • Vilka lekar tar pedagoger initiativ till? 
 • När och var sker det som mest lek?
 • Leker barn i samma grupperingar? 
 • Är leken och lekmiljön tillgänglig för alla barn, ex språk, material, miljö…?
 • Är alla barn delaktig i leken?
 • Vilken roll har vi pedagoger i leken idag? 
 •  

Dokumentation

Dokumentera genom att kopiera in och besvara frågeställningarna i Reflektion.

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback