Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Bokstäver hej

Västanvindens Förskola, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi ska jobba med bokstäver i olika former och på olika sätt. Utgångspunkten är barnens intresse av bokstäver och andra saker som vi får in i projektet på vägen.

Varför?

Vi har märkt ett intresse för bokstäver hos barnen och de går omkring och bokstaverar eller pratar om vad olika saker börjar på.  Vi ser en möjlighet att fånga barnens intresse från många olika områden i detta projekt, med utgångspunkt i alfabetet.

 

Hur ska vi gå tillväga?

Vi utgår från barnens begynnelsebokstäver och arbetar på olika sätt med varje bokstav.

Vi skriver varje bokstav (de som vill), använder tecken för att lära oss teckna varje bokstav och pratar om vilka ord som börjar på varje bokstav, både på svenska och andra språk. Med utgångspunkt från barnens intressen hittar vi på andra saker runt bokstäverna t ex.

  • Experiment
  • Lära oss om olika djur
  • Äta olika saker på olika bokstäver
  • Forma och skriva bokstäver på olika sätt (lera, whiteboard, måla, naturmaterial)
  • Lära oss ord på andra språk
  • Sånger där bokstäverna är med
  • Vi skapar utifrån bokstäver och intresse

 

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vi dokumenterar med lärplattan, både filmer och fotografier, publicerar på UNIKUM och sätter upp bilder och alster

 

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Lotusdiagram

Veckoreflektion 

 

Hur ofta? Med vilken frekvens?

Varje vecka på PUT.

Regelbundet under projektets gång med barnen.

 

Vem ansvarar för dokumentationen?

Alla i arbetslaget deltar i dokumentationen

 

Utvärdering och Utveckling

Vi utvärderar med barnen kring projektet för att föra det framåt. Vad tycker ni? Vad vill ni göra nu? Vad tycker ni är roligt, svårt?

Vi pedagoger sätter oss på vår PUT (pedagogisk utvecklings tid) och utvärderar och funderar hur vi ska fortsätta, med utgångspunkt från barnen och vad de säger och gör.


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter