Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Matematik: Geometri

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi jobbar med symmetri, likformighet, skala och Pythagoras sats.

Syfte med arbetsområdet - förmågor

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Under dessa arbetsområden får du lära dig:

* Symmetri

* Likformighet

* Längdskala

* Area- och volymskala

* Likformiga trianglar och topptriangelsatsen

* Pythagoras sats

Så här kommer vi att arbeta:

  • Lärarledda genomgångar.
  • Gruppdiskussioner
  • Enskilt arbete.

Bedömningen görs utifrån:

  • Prov.
  • Delaktighet vid gruppdiskussion.
  • Kontinuerligt vid varje arbetspass.
  • Läxor 
  • Exit ticket

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i matematik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback