Skolbanken Logo
Skolbanken

Grundsär: Magnetism och elektricitet

Slöingeskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Ett arbetsområde om magnetism, elektricitet och energi.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att träna på att göra och dokumentera undersökningar. Du ska också träna på att söka information, resonera om källornas användbarhet och sedan använda informationen i diskussioner om energi och miljö. Du ska få träna på att se samband mellan begrepp kring elektricitet, magnetism och energi.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna: 

- vad magnetism är genom att ge exempel

- vad elektricitet är genom att ge exempel 

- beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering.

- hur man gör enkla kopplingar med el samt hur man dokumenterar dessa

- göra undersökningar med magneter och elektricitet genom att göra enkla planeringar

 

 

Begrepp vi pratar om:
magnet, magnetism, attrahera, repellerar, nordpol, sydpol

elektrisk ström, batteri, volt, minuspol, pluspol, öppen och sluten krets, laddningar- minusladdad, plusladdad, elektroner, statisk elektricitet, isolatorer

energiformer, 

Undervisning och arbetsformer

- göra och dokumentera egna undersökningar med magnetism och elektricitet

- filmer om magnetism, elektricitet och energi

- genomgångar där vi tränar begrepp och deras samband

- söka fakta om hur vi kan spara energi, resonera om källornas användbarhet och göra en skriftlig diskussion

- text och arbetsblad


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,

söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,

genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.

Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.

Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.

Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.

Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett väl fungerande sätt föremål med enkla mekanismer och för välutvecklade resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.

Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback