Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språk-Bornholmsmodellen

Harbo förskola, Heby · Senast uppdaterad: 30 mars 2021

Väcka nyfikenhet hos barnen för skriftspråket och ökar vår spårkmedvetenhet.

Läroplansmål/ nationella mål:

 

Syfte: (Här beskrivs syftet med det valda läroplansmålet. Varför har vi valt detta läroplansmål? Var är vi?)

• Stärka barnens språkutveckling genom rim ramsor sagor drama och sång.

• Att barnens ska få en positiv bild av språklek, högläsning och språkliga aktiviter.

• Utveckla ordförråd, talspråk och rytm.

• Utveckla sin identitet och känna tillit till sin egen förmåga.

 

Mål:  (Här beskrivs det förväntande resultatet. Vart ska vi?)

• Väcka intresse hos barnen för språket och utveckla sina kunskaper.

• Att barnen får en ökad förståelse för skriftspråket.

• Att barnen får intresse för bokstäver.

• Att barnen får upptäcka rim och lära sig känna igen ord som rimmar, och börjar leka med rim.

• Att barnen kan lyssna och återberätta en saga med hjälp av bilder.

• Att barnen får upptäcka sammansatta ord.

• Utveckla sitt ordförråd.

 

Utbildning och undervisning: (Här beskrivs själva arbetssättet.  Hur gör vi för att nå det förväntade resultatet).

Vi arbetar i mindre grupper efter ålder.

Vid varje tillfälle:

• Skriver våra namn på whitebordtavlan.

• Klappar våra namn, hur många stavelser.

• Ramsor med klapp.

• Därefter är det oftast något nytt som introduceras tex munmotoriksövningar, högläsning, Återberätta, drama, prepositioner, sätta ihop ord, lyssna på första- sista ljudet, sång och rytm mm

Uppgifter:

-se nedan

 

Reflektion/ Analys

Anteckna under arbetets gång.

När temat är över görs en utvärdering. Nådde vi mål och syfte?

Vad kan vi göra annorlunda till nästa gång? Vad kan vi förbättra?


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
V.6
v.7
v.12

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback