Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Estetiska läroprocesser

224411 Förskolan Kastanjen, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Skapande är viktig del i förskolans arbete.

Område, läroplansmål:

Den skapande verksamheten i förskola sker inte bara i ateljén eller vid ritbordet. Estetiska läroprocesser kan vara på många olika sätt i förskolan. Vi använder oss till exempel av skapande aktiviteter för att lära om andra saker likväl som för att lära om konstnärliga uttryck.

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:

  • självständighet och tillit till den egna förmågan
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
  • fantasi och föreställningsförmåga
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

Varför har ni valt detta område?

Skapande verksamhet i förskolan är en viktig del för att främja barns utvecklande och lärande. I den skapande verksamheten ger vi barnen möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika tekniker och material. 

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen?

Undervisningsplanen gäller hela gruppen.

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

I en estetisk läroprocess används alla sinnen och barn har i regel lättare att ta till sig kunskap i en aktiv process än om de enbart matas med information. Inlärningen blir på så sätt mer lustfylld och djupgående. 

Samtidigt får vi lära oss om olika material, tekniker och uttryck.

 

Stödfrågor:

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

 

•        Hur ser vi till att alla barn blir delaktiga:

Genom att skapa ett tryggt och tillåtande klimat i barngruppen där det finns utrymme att testa sig fram. 

 

•        Barnkonventionen:

Artikel 6: barn har rätt till utveckling

Artikel 28: Barn har rätt till utbildning

 

•        Arbetssätt:

Vi använder estetiska läroprocesser i det mesta vi gör på förskolan. Vi ser till att ha ett rikt material som inspirerar och stimulerar till lärande. Vi uppmuntrar ett tillåtande klimat där möjligheter och tillit till den egna förmågan får vara i fokus. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback