Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8 - 0

Samband åk8 Vt21

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Samband är hur saker är "bundna samman" eller "hänger ihop". En "funktion" är ett typisk samband. y = 3x +1 "binder ihop" varje tänkbar tal x med ett visst y värde.

Planering åk 8 kap 4 SAMBAND

 Tid: vecka 5 - 10

 Prov:             Del 1: fredag 12 mars                                 Del 2: tisdag 9 mars

Syfte

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

·       föra och följa matematiska resonemang, och

·       använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

·       Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. 

 Kunskaper att uppnå:

Efter avslutat kapitel ska eleverna kunna:

·       Tolka olika typer av samband

·       Beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler

·       Beskriva proportionella samband

 

BEGREPP ATT KUNNA

 

x-axel

y-axel

tabell

diagram

graf

formel

linjära samband

proportionell

proportionalitet

 

Arbetssätt

·       genomgång gemensamt och individuellt.

·       självständig räkning på lektionstid och andra tillfällen.

·       diskussion och gruppuppgifter i klassen.

·       Fredagstester och diagnos

 

Bedömning

·       Bedömning görs summativt med det avslutande provet, samt ditt aktiva deltagande vid gruppdiskussioner och gruppuppgifter.

·       Bedömning görs formativt under arbetets gång i form av fredagstest, diagnos och repetitionsuppgifter.

Veckoplanering Samband år 8

 

GRUNDNIVÅ

vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

5

skola

PROV Del 2

PROV Del 1

Intro - genomgång

Punkta in koordinatsystem (problempärm)

s. 152-153 Samband

Genomgång prov kap 3

6

hemma

s. 154-155 Linjära samband

s. 156-157 Fler linjära samband

Uppslaget s. 148-149

Arbetsblad

Fredagstest

Magister Christer

7

skola

s. 158-159 Proportionalitet

s. 160 Samband med hastighet

DIAGNOS

LAB Gå & Jogga

8

LOV

LOV

LOV

LOV

9

GRÖN

GRÖN

GRÖN

GRÖN       

10

Repetition

PROV

Studiedag

PROV

 

HÖGRE NIVÅ

vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

5

skola

PROV Del 2

PROV Del 1

Intro - genomgång

Punkta in koordinatsystem (problempärm)

s. 138-139 Samband

Genomgång prov kap 3

6

hemma

s. 140-141 Linjära samband

s. 142-143 Fler linjära samband

Uppslaget s. 148-149

Arbetsblad

Fredagstest

Magister Christer

7

skola

s. 144-145 Proportionalitet

s. 146-147 Samband med hastighet

DIAGNOS

LAB Gå & Jogga

8

LOV

LOV

LOV

LOV

9

RÖD

RÖD

RÖD

RÖD/Svart

10

Repetition

PROV

Studiedag

PROV

 

Filmer med genomgångar:

Jämföra priser i diagram                              s. 140-141 / s. 154-155

https://youtu.be/WBaA2xEb5EI?list=PLncNCIkWrqpsoW9KSZphG8quFy5o6b1sz

 

Fler linjära samband                                   s. 142-143 / s. 156-157

https://youtu.be/g4o8c_PHdoU?list=PLncNCIkWrqpsoW9KSZphG8quFy5o6b1sz

 

Proportionalitet                                           s. 144-145 / s. 158-159

https://youtu.be/2cE7NrEWD2k

https://youtu.be/_59w3DJkeF8?list=PLncNCIkWrqpsoW9KSZphG8quFy5o6b1sz

 

Samband                                                   s. 146-147 / s. 160

https://youtu.be/g4o8c_PHdoU?list=PLncNCIkWrqpsoW9KSZphG8quFy5o6b1sz

 

Rita koordinatsystem                                  intro

https://www.youtube.com/watch?v=8WlRBeqbUBY&feature=emb_logo

 

Sätta ut koordinater                                    intro

https://www.youtube.com/watch?v=595sUrMDGG8&feature=emb_logo

 

Räkna med funktioner

https://youtu.be/QVaMX4JnauY

 

Räta linjer (även ekvationen, behöver bara kunna tolka dessa i år) https://youtu.be/4Qhu2mm6kKg

 

Funktioner https://youtu.be/uUKwOIcl9J0

 

Uttryck, funktioner och ekvationer https://youtu.be/MWqSzBPXBTA


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Samband kap 4 åk 8 VT21
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback