Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

9

Produktion, handel och transport vt 21

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Vår planet är delad mellan de industrialiserade länderna som har en mycket högre levnadsstandard än utvecklingsländerna. Det finns många sätt att förklara den här skillnaden på, men det är uppenbart att klyftan mellan rika och fattiga upprätthålls och till och med blir större av ett världshandelssystem som hjälper de starka, välorganiserade länderna hellre än de fattigare länderna. I det här momentet så kommer vi att arbeta med hur handel kan påverka ett lands välstånd.

Tid: vecka 6-10

 

Undervisningen – så här kommer vi att arbeta

  • Gemensamma diskussioner i par och helklass om handel, transport och produktion
  • Genomgångar av världshandel, produktion och transport
  • Filmklipp
  • Arbete med boken Utkik, geografi 7 - 9, kapitel: Produktion - handel - transport, s.130-158
  • Spela spelet: Simulera världshandeln

 

Material vi kommer att använda oss av:

Handelsspelet - pedagogiskt centrum, länk: http://www.grspeldatabas.se/sites/default/files/spel/Handelsspelet_1.1_2014.pdf

Filmklipp

Läroboken, Utkik, geografi 7-9, kapitel: Produktion - handel - transport, s.130-158

 

Bedömning – så här kommer dina kunskaper att bedömas

Din lärare kommer att bedöma utifrån kunskapskraven på följande arbeten:

  • Muntliga diskussioner i par 
  • Deltagande i handelsspelet
  • Deltagande i fältstudie
  • Prov om handel, produktion och transport

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Matriser i planeringen
Handel, produktion och transport
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback