Skolbanken Logo
Skolbanken

Haren VT21

243731 Förskolan Sätragårdsvägen 8, Stockholm Skärholmen · Senast uppdaterad: 17 februari 2021

Vi vill ta vara på barnens stora intresse för läsning och böcker. Planeringen ska hjälpa oss att utveckla nyfikenhetsfråga och projektinriktning.

NULÄGE 

Eftersom vi inte valt fokus- eller projektinriktning än har utbildningen planeras mycket vecka för vecka och dag för dag. Vi har introducerat ett brett spektrum av förskolans verksamhet under förra terminen och i inledningen av denna. Vi har velat ge barnen en grund av vad förskolan har att erbjuda samtidigt som vi observerat deras intressen. Vi har utvecklat kommande steg efter att vi introducerat och arbetat med olika aktiviteter. Vi tror att denna grund kommer vara till hjälp i kommande projektarbete. 

I nuläget är barngruppen väldigt intresserad av böcker och läsning. De vill läsa ofta, på olika platser och läser gärna om böcker flera gånger. VAD: (mål) 

Vi vill ge barnen goda möjligheter att utveckla sitt språk.

Vi vill att barnen i slutet av projektet ska visa intresse för skriftspråk och symbolers betydelse. 

Vi vill skapa en grund för livslångt intresse för läsande genom positiva möten med böcker och skriftspråk.

Vi vill att barnen ska möta på både analoga och digitala bokstäver.

Vi vill ge barnen möjligheter att berätta och uttrycka sig på olika sätt och på sin egen nivå.

Vi vill att barnen ska prova på att vara producenter och skapa material.
VARFÖR? (Syfte) 

Barnen är intresserade av böcker.

Språk är en grund för allt lärande och är en viktig faktor för en lärorik skolgång.

Genom att arbeta med läsning ger vi barnen möjligheter att möta på, bearbeta och lära sig en stor mängd begrepp i konkreta sammanhang.

Målområdet hjälper barnen utveckla sin litteracitet.

Böcker kan hjälpa oss komma i kontakt med och undersöka olika ämnen.

Barnen får komma i kontakt med olika typers texter, som exempelvis skönlitterära och fakta. 
Läroplan:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

"förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

"förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,"

 

 

"respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och"

 

"nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,"

 

 

 

"förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 

fantasi och föreställningsförmåga,"

 

"förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,"

 

"förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,"

 

"intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,"

 

"ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,"

 

"intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,"


HUR? (Metod - för att nå mål) 

 

Vi vill bygga vidare på barnens intresse och alltid ge dem positiva upplevelser med böcker/läsning.

Böcker är och får vara en levande del av verksamheten och barns lek. Böckerna följer med som material i olika lekar och rum.

Barnen ska få möjligheter till att läsa, samtala om och skapa kring texter utifrån deras kunskapsnivå. 

Barnen ska få möjligheter att agera producenter efter aktuell kunskapsnivå.Vi ska läsa analoga och digitala böcker. 

Vi ska föra boksamtal och bildpromenader. Vi vill att barnen ska få reflektera aktivt i läsandet.

Vi vill projicera böcker där barnen får vara aktiva att utföra direktiv, som till exempel att gå och knacka på de projicerade dörrarna vid läsning av boken knacka på och liknande. 

Vi vill använda sagopåsar för att berätta sagor och låta barnen berätta sagor. 

Vi vill rolleka och spela teater kring sagor.

Vi vill hitta på egna sagor med barnen.

Vi ska rita/måla av bilder från böcker analogt och med hjälp av digitala verktyg.

Vi vill spela in ljudberättelser med hjälp av lärplatta.

Vi hoppas på att få naturliga ingångar att undersöka och bekanta oss med bokstäver.

Vi vill arbeta med materialvård och få barnen att hantera böcker och material på ett varsamt sätt. 

Om möjligt vill vi skapa egna lekböcker där barnen scribblat och ritat i Book Creator för att sedan skriva ut.Vi kommer fokusera på några aktiviteter och arbetssätt i taget. Det gör vi för att kunna hålla en röd tråd med barnen, hitta lagom svårighetsgrad och lägga till saker om vi märker att processen börjar stagnera. Det gör också att vi kan planera och följa upp lättare.


Vi anordnar den pedagogiska miljön så att böcker ska finnas vid många stationer. Exempelvis ska det finnas böcker som handlar om bygg vid bygg och -konstruktionsstation, musikböcker vid musikstationen och så vidare. 

Vi kommer tillföra material i forma av sagopåsar.

 

Vi kommer följa upp arbetet i Skolplattformen. Dokumentation kommer komma i olika former. Målningar, eventuellt videoklipp, ljudupptagningar, uppföljningar i text. 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback