Skolbanken Logo
Skolbanken

Sagan om den lilla, lilla katten

Arenans idrottsförskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Schas katta! ...men vad hände sen? Här får du veta hur det gick för den lilla, lilla katten i den stora, stora skogen...

Med hjälp av uppföljnings-sagan till "Sagan om den lilla, lilla gumman"  kan barnen få lära sig om hållbar utveckling, naturvetenskap, digitala verktyg, matematik, språk, fantasi, normer och värden.

Sagan innehåller även många prepositioner och storleksbeskrivningar, vilket hjälper barnen att utöka begreppen och förståelsen för matematik såsom rum, läge och riktning.

Genom sagan stimulerar vi barnens nyfikenhet och fantasi och förmåga att uttrycka sig i olika former såsom drama, bild, språk, kommunikation och musik.

Under processens gång kommer vi att vara lyhörda för barnens intresse och nyfikenhet och anpassa arbetet efter det.

 

Målkriterier:

 • Sagans uppbyggnad
 • Utveckla resonemangsförmåga
 • Utöka ordförråd, begrepp, prepositioner
 • Utöka kunskap kring djuren ko och katt
 • Att barnen ska kunna återberätta sagan
 • Att kunna förmedla sina känslor  

 

Hur:

 • Flanosaga
 • Sagolåda
 • Besök Fredriksdal, skogen
 • Handdockor
 • Gestaltning
 • Skapande
 • Lekar
 • Digitala lärverktyg

 

Reflektion:

 • Vi reflekterar över våra dokumentationer och analyserar resultatet i de spontana lärandesituationerna och i den planerade undervisningen hur måluppfyllelse skett.

Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter