Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Samband åk 8

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Vi arbetar med linjära samband, proportionaliteter, rita, avläsa och tolka diagram och koordinatsystem kap4 matte direkt (s136- s171) under v6-v12

Syfte Matematik

 

¤ formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

¤ använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

¤ välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

¤ föra och följa matematiska resonemang, och

¤ använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Målet med undervisningen är att du ska kunna

¤ rita koordinatsystem

¤ ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem

¤ beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler

¤ beskriva andra linjära samband

¤ tolka olika typer av samband

 

¤ tolka olika typer av samband

 

¤ mer om att tolka diagram och grafer

 

¤ räkna med olika slag av proportionella samband

 

Undervisning

¤ genomgångar i helklass

¤ genomgångar i mindre grupper

¤ arbeta enskilt och i par med uppgifterna i boken 

¤ arbeta  med digitala uppgifter i CLIO under matematik, matteboken.se , se filmer om grafer i studi.se

 

Centralt innehåll

 

¤ Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

¤ Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

¤ Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

¤ Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

 

Bedömning

Hur eleven arbetar och uttrycker sig under lektionstid. Prov i slutet av kursen/kapitlet.

Prov  v11 ( del1 ) och v12 del2

 

Kunskapskrav

 

 

E

C

A

Lösa problem med strategier, metoder & modeller

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Beskriva med matematiska uttrycksformer

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Uttrycksformer & begreppens relation

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Blandade uppgifter