Skolbanken Logo
Skolbanken

Djur och natur i vår närmiljö

045031 Förskolan Galilei, Stockholm Hässelby-Vällingby · Senast uppdaterad: 9 februari 2021

För att barnen ska få en större insikt i vår närmiljö och hur allt hänger samman. Vi kommer att fortsätta med ”Djuren på djuris” och ”Lille Lustig” samt introducera fler figurer som alla bygger på empati, värdegrund och allas lika värde.

Natur

Vi kommer att ta upp djurens levnadsvillkor och hur vi underlättar deras liv vintertid. Vi kommer att arbeta mycket med figurer som barnen kan vända sig till för sina frågor.  Vi använder oss av ”Skrutt”, ”Lilla Lustig” och ”Agata Skata”. Barnen ska få en ökad förståelse för sin roll i naturen och att det vi gör  påverkar i naturen och samhället.  Vi börjar med Djuren på djuris och arbetar i åldershomogen grupper så att vi kan möta barnen på deras nivå. 

IKT

Barnen ska få en ökad kunskap i IKTvärlden genom beebott, ozobot mm. Hur man programmerar och vad är en bug. att få göra en film med hjälp av green screen och andra pedagogiska appar.

Teknik och konstruktion

Barnen ska få bygga och konstruera olika konstruktioner med vårt nya varierande och rika material. Vi kommer att utmana barnen med bilder på byggen och de ska försöka bygga likadant. Vi använder oss av olika tekniker tex mus på hjul.

Experimenten kommer att vara årstidsbunden till viss del. Nu har vi lagt focus på kyla och snö. Det är för att barnen ska kunna se ett samband med årstiderna. Vi utgår alltid från barnens tankar, idéer och åsikter.

Språk

Vi kommer att träna på att barnen ska kunna olika synonymer. Det gör vi genom samtal, högläsning, spel, flano mm.                            Vi ökar medvetenheten i språket genom rim, ramsor, sånger, återberättande och skapande av egna sagor. 

Vi har sett att barnen behöver träna mer på penngrepp och finmotoriskt övningar. Vi kommer att ta fram olika material tex följa med pennan i olika spår.

Vi tänker inte pojkar, flickor vi tänker individ och hur vi kan stärka deras självkänsla. Alltid vara stöttande och närvarande under hela deras dag, oavsett om det rör sig om lärarledd undervisning eller fri lek. Att dom vågar lita på att dom kan, om man inte lyckas första gången så ska man ha så mycket självförtroende att man vågar igen. 

Med tanke på årets Enhetsmål kan vi se hur vi kan få ett medvetandetänk utifrån vår grovplanering;

- Flickor och pojkar i förskolan utvecklar sitt svenska språk.                                                                                                                     - Pojkar och flickor får förebyggande och tidigt stöd                                                                                                                               - Pojkar och flickor utvecklas och lär i en förskola som är trygg och håller en hög pedagogisk kvalitet 

Materialet vi kommer att använda i projekt, digitalt, i bokform, flano, illustrerat konkret, mm lämpar sig för barngruppens ålders-spann. Ur ett genusperspektiv en konkret aha-upplevelse med kunskaper inom olika ämnesområden som är individanpassat.                                                                   Tillsammans kan vi utforska många fenomen, tankar och hypoteser kring "Hållbar utveckling" som stimulerar barnens kunskapsskapande, språkligt med många nya ord och begrepp. Förmågan att berätta och ha frågor. Förstå olika matematiska begrepp som finns i vår omvärld, inom- som utom-hus. NTA, naturens kretslopp, biologiska, fysiologiska och kemiska processer.                                           Även att skapa och förstå olika tekniska processer.          Vi ska göra mer skapande verksamhet med musik, sång och drama så att barnen ska våga använda olika material att uttrycka sig med                                                                                                                     

Vi lär oss tillsammans, låter alla komma till tals och delta i vårt görande.                                                                                                Via våra veckobrev låter vi föräldrar se bilder och  förklarande texter där även barnen ska få berätta om processer i experiment, skapande och fria leken.

 VÅRT MOTTO: Viktigaste varje dag!

”Se” alla barn! Som ska få  minst en meningsfylld konversation med vuxen.                                                                                   Bekräfta minst en bra sak de gör varje dag.                                                                                                                                              Ta tillvara varje undervisnings tillfälle och inte acceptera dödtid.

Sluta använda orden NEJ och SLUTA ,utan istället fråga ”hur tänker du nu”.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback