Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Film Review 7B

Sjöviksskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Books and films give us the opportunity to see the world from the perspective of others. Learning to review books and films is a great way to become aware of our own taste, and to see stories in a way we didn't knew we could. This time, we are going to watch the film "Catch me if you can" and write a review.

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

Arbetet med uppgiften kommer att ske främst på lektionstid, men elever kan även skriva utanför lektionstid, exempelvis på studiepass eller hemma, om de känner att behov finns. Eleverna delar sin text med läraren via Teams, och läraren ger eleverna feed-back under arbetets gång.

 

Skrivuppgiften (Ges även ut i pappersform vid lektionstillfälle)

 

Watch the film “Catch me if you can” in class, take notes while watching. Write a review of the film where you answer the following questions:

 

1.      Who are the main characters in the film? Describe them.

 

2.      What happens in the film? Write a short summary.

 

3.      Which are the most important events that takes place in the film? Choose at least 3.

 

4.      Where does the movie take place? Describe the setting.

 

5.      Does the film have a message? Discuss what the message might be?

 

6.      Finally; write a paragraph about what you thought/think of the movie. Did you like/dislike it? Why did you like/dislike it?

 

 

Form

 

-          You write in size 12pt, Times New Roman and 1,5 line spacing.

 

-          Use the title of the film as the title of the document.

 

-          Use subheadings (underrubriker) for each part of the text.

 

-          Your text is going to be 500-800 words long.

 

Grovplanering

V. 6

Fredag - Genomgång av uppgiften, bedömning och arbetsgång. Vi börjar se filmen.

V. 7

Måndag - Vi fortsätter att se filmen.

Fredag - Vi ser klart filmen och börjar med skrivuppgiften.

V. 8

Måndag - Arbete med skrivuppgiften

Fredag - Arbete med skrivuppgiften

IKT och medier

Eleverna använder ordbehandlingsprogram på skolans Chromebooks vid skrivandet av texten. 

 

Bedömning

 

Under arbetet med filmrecensionen så kommer jag framför allt att kolla på följande förmågor:

 

-          Hur väl du förstår filmen och hur väl du visar att du har förstått.

 

-          Hur väl du väljer ut olika saker från filmen att skriva om, för att verkligen visa för läsaren hur filmen var.

 

-          Hur väl du skriver på engelska. Här kollar jag på hur avancerat språk du använder, både ordförråd och meningsbyggnad. Hur korrekt och tydligt språk du har, stavning, grammatik, punktuation, styckesindelning, ordföljd. Hur du anpassar dig till uppgiften, att du använder skriftspråk och inte talspråk, att du följer mallen för texten och håller dig till formalia.

Som en matris skulle det kunna uttryckas:

 

E

C

A

För att visa på minst E-nivå:

Grundläggande beskrivningar av karaktärer, omgivning, handling och budskap utifrån sådant som är uppenbart. Enstaka kopplingar till filmen (exempel). Handlingen beskrivs mycket översiktligt och så att det blir ”begripligt” vad filmen huvudsakligen handlar om. Minst ett budskap som eleven lägger fram minst 1 argument för, samt en kommentar till.

För att visa på minst C-nivå:

Karaktärerna beskrivs med några kopplingar till filmen (exempel), korrekt och baserat på allt vi får reda på om dem. Summering av handling tydliggör filmens huvudsakliga dramaturgi (valen) och missar inga relativt viktiga delar. Minst två budskap med minst två argument och kommentarer till varje. Argumenten är baserade på exempel/händelser i filmen.

För att visa på A-nivå:

Karaktärerna beskrivs nyanserat (flera perspektiv och i relation till flera aspekter) och flera exempel från filmen ges som stöd. Summering av handling är baserad på dramaturgi (valen), visar hur de olika skeendena hänger ihop. Budskap (minst 2) kommenteras, argumenteras för och diskuteras ur olika aspekter. Kopplingar till filmen och sådant utanför filmen görs.

 

 

 

För att visa på minst E-nivå:

De 3 viktiga händelser du väljer har relevans för handlingen. De karaktärer du väljer att beskriva är de som kan ses som huvudkaraktärer. Ditt budskap går att koppla till filmen. De kopplingar du gör till filmen kan på något sätt stödja det du skriver om.

För att visa på minst C-nivå:

Förklara hur och varför de 3 händelser du valt är de viktigaste. Beskriva karaktärer och omgivning utifrån vad som har relevans för filmens handling. Beskriva budskap som tydligt går att se i filmen. De kopplingar till filmen du gör stödjer det du skriver.

För att visa på A-nivå ska du:

Förklara varför de 3 händelser du valt är avgörande för handlingen samt koppla ihop med dramaturgin. Beskriva budskap väl utvecklat och kopplat till andra delar av din text.

 

 

 

För att visa på minst E-nivå:

Du använder relativt korta meningar och ett grundläggande ordförråd. Du gör inte alltför många förstörande fel och du följer strukturen för uppgiften.

För att visa på minst C-nivå:

Du varierar hur dina meningar är konstruerade. Du behöver inte upprepa namn eller personliga pronomen och du staplar inte huvudsatser. De fel du gör är endast störande och inte förstörande (det går fortfarande att se ungefär vad du menar). Du använder skriftspråk (inte talspråk), och undviker slanguttryck. Ditt innehåll följer mallen för uppgiften och är styckeindelat.

För att visa på A-nivå ska du:

Ditt språk är mestadels korrekt. Du använder sammanbidningsord ofta för att få texten att hänga ihop. Du använder en del mer avancerat ordförråd. Punktuation, meningsbyggnad och ordföljd är korrekt. Språket och innehållet är väl anpassade till uppgiften.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Matriser i planeringen
Sjöviksskolans mall 1-3
Sjöviksskolans mall 6-9
Sjöviksskolans mall 4-5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter