Skolbanken Logo
Skolbanken

3_Älvsjö_Projektfördjupning_VT 2021_Herrängen Älvsjöskogens förskolor, Vågavilja, Avd Växa

213261 Förskolan Vågavilja, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 10 februari 2021

Vårt undersökningsområde är "Hållbar Framtid: med fokus på Social hållbarhet och Demokrati". Syftet är att vi alla ska utveckla vår förståelse för vad hållbar utveckling kan vara utifrån ett socialt perspektiv med demokratiskt fokus. Vi skapar positiva och kreativa erfarenheter tillsammans med våra barn och föräldrar/vårdnadshavare via ett gemensamt undersökande och utforskande, med hopp om att det ska ge barnen framtidstro.

Mål:

Barn som utvecklat sin självkänsla 

Barn som är demokratiskt tänkande och handlande

Barn som uttrycker sina tankar och åsikter

Barn som utvecklat sin lekkompetens

Barn som utvecklat sitt språk och sin kommunikation

Barn som utvecklat sin digitala kompetens

Barn som känner hopp och framtidstro 

 

Övergripande arbetssätt:

Barn får i demokratiska former vara delaktiga och känna ansvar.

Från många och varierande upplevelser, där barn ges möjlighet att utforska och upptäcka tillsammans, skapas relationell kompetens som till exempel erövras genom att träna förmågor som empati, lyssnande, givande och tagande, att samverka, uttrycka sin åsikt och förhandla samt att genom samarbete upptäcka glädje och fördelar med att göra och lära tillsammans.

Det sker genom att vi skapar olika mötesplatser, både mellan individer och grupper inom förskolan men också att vi skapar förbindelser och relationer utanför vår förskola. Det kan t ex vara genom möten, förbindelser och relationer av ekologiskt eller kulturell karaktär.

 

Projektbeskrivning:

Barnets självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra barn och vuxna. Det är därför viktigt att det i
barngruppen skapas förutsättningar för det enskilda barnet att ingå i relationer med andra barn och vuxna.

 

Vårt syfte utifrån intressen och pågående processer i vår barngrupp

Förstärka barnens förmåga i grupp och enskilt.

Att barnen ska känna sig trygga i sig själva och i grupp.

Bli sitt bästa jag. 

Detta kommer vi att fortsätta arbeta med, samt målen "barn som har utvecklat sin självkänsla", och "barn som är demokratiskt tänkande och handlande".

Vår frågeställning; Hur får vi barnen att känna sig trygga i sig själva och i grupp?

Vårt arbetssätt och metoder:

Olika lekar för att våga synas/samtala, te.x "Gubben i lådan", där vi har sett en utveckling bland barnen då alla vågar vara i centrum. 

Tydliga rutiner.

Gruppövningar, te.x ge uppgifter som kräver att de kan lösa ett problem tillsammans och samarbeta, te.x "Stora stenen".

Forumteater.

Gemensamma utflykter, här har vi också märkt en utveckling, barnen håller sig nära och om någon vandrar i väg uppmärksammar kompisar detta och ropar på kompisen eller säger till en pedagog. Gruppsamanhörigheten förstärks.

Sociala samspelet: Den fria leken och styrda lekar och aktiviteter. Te.x ta bort/ta fram lekmaterial för att observera barnens lek. Hjälpa de att fördjupa den samt vara närvarande och stöttande om det behövs. Detta tror vi leder till en starkare självkänsla då barnen utvecklas till bra starka "lekare". Lek skapar sammanhang där ord och begrepp får mening. 

Vårt troll Åke. Genom Åke kommer vi att ha ett samarbete med barnets föräldrar då han får följa med hem. Nu har Åke varit hemma hos samtliga familjer. Vi har uppmärksammat genom Åkeprojektet att även de "blyga" barnen vågar ta mer plats, då de på ett naturligt sätt fått stå i centrum när de visat, berättat, hur Åkes vistelse har varit hos de, med stolthet. Vi har uppmärksammat att de "blyga" barnen vågar ta för sig mer och göra sig hörda i gruppsammanhang. Projektet Åke har även lett till att föräldrarna fått ta del av sina barns vardag genom att vara delaktiga vilket vi tror stärker barnet samt våran relation till föräldrarna. Vi fortsätter att använda oss av Åke projektet. 

Tre stegs metoden. 

Helgrupp och i delade grupper. 

Pedagoger, positiva förebilder och JA-sägare.

Vår frågeställning till barnen:

Hur gör du för att göra någon annan glad?

Projektfråga för oss pedagoger:

- På vilket sätt bidrar vår förskolas utbildning till att våra barn i Älvsjö får uppleva, praktisera och förstå en socialt hållbar värld?

Vi arbetar med konfliktlösning utifrån 3-stegsmodellen och hjälper barnen att själva vara aktiva i lösningen av konflikter. 

Vi belyser olikheter som något positivt. Vi har ett förhållningssätt där vi är "fiffiga kompisar", barnen -lär -hjälper -tröstar varandra etc. 

 

Pedagogiska perspektiv:

       Intryck- det vi får utifrån: upplevelser, information, inspiration, pedagogisk miljö

       Uttryck- det vi ger uttryck för: i tanke, ord och handling samt i olika material (hundraspråklighet)

       Avtryck- spår som något lämnar i oss eller som vi lämnar efter oss 

 

Utgångspunkter:

       Läroplan för förskolan, Lpfö-18: Vi tar stöd i fyra fokusområden som vi lägger som ett raster på vårt projekterande arbete: Demokrati, Språk, Lek och Skapande (analogt och digitalt), 

       FN:s Barnkonvention med huvudfokus på grundartiklarna: Nr 2: Om allas lika värde, Nr 3: Beakta barnets bästa vid alla beslut, Nr 6: Barns rätt till överlevnad, liv och utveckling, Nr 12: Barns rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör barnet.

       Hägersten Älvsjö stadsdels nya kulturplan 

       Herrängen Älvsjöskogens verksamhetsplan 2021

       Planering och bedömning - Arbetshandledning för Älvsjös systematiska kvalitetsarbete i PoBen

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback