Skolbanken Logo
Skolbanken

Bygg och konstruktion med Sälarna

Rydebäck, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 10 februari 2021

Sälarna har genom barnråd bestämt att gruppen ska börja arbeta med bygg och konstruktion.

Sälarna består av 7 barn från havet och 7 barn från bäcken som bildar en tvärgrupp som kommer arbeta tillsammans under vårterminen. Innehållet i aktiviteterna kommer helt och hållet präglas av barnens intressen och önskemål. Vi kommer ha barnråd kontinuerligt för att uppdatera oss och följa barnens intresse vidare.

Under det första barnrådet fick barnen frågan om vad de tycker om att göra/leka med.

Svaren blev: 

Detta tycker Sälarna om att göra:

• Leka i kiosken

• Leka med magneterna

• Bygga stort hus

• Bygga lego

Efter barnrådet satte vi oss tillsammans för att bygga med klossar. Detta berättade barnen om sina byggen:

• Bygga megatorn

• Torn

• Det högsta tornet

Därför kommer första utgångspunkten vara bygg och konstruktion. 

Syfte
Varför gör vi detta?

Syftet är att barnen ska få möta olika material som bjuder till utforskande av olikheter av material, byggtekniker samt olika byggtekniska lösningar. Bygg och konstruktion ger en förutsättning för grundläggande matematisk förståelse. Barnen utmanas i matematiskt, tekniskt och logiskt tänkande. 

Metod
Hur ska vi arbeta med detta? Vilka barn kommer att ingå?

Vi kommer börja med att utforska olika byggmaterial och tekniker för att bygga. Barnen får fundera ut vad de vill bygga/konstruera och vilket material de behöver till det. Utifrån vad barnen intresserar sig för så kan vi även dela in gruppen i mindre grupper. Vi kommer arbeta med temat både inne och ute och även plocka in material utifrån att jobba med. På våra utflykter tar vi med oss temat och uppmanar barnen att hitta byggmaterial ute. Vi strävar efter att arbeta utifrån tanke - handling - resultat. Blev det som vi tänkte?


Dokumentation
Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera?

Vi skapar lärloggar efter hand som arbetet fortlöper och kopplar dessa sedan till planeringen. De kommer följas upp kontinuerligt i "barnrådet" och tillsammans med barnen titta på konstruktionerna och reflekterar och samtalarkring arbetet för att komma vidare i projektet. På så sätt vill vi ge barnen inflytande hela vägen från planering till reflektion och analys.

Upplägg
Hur ser tidsplaneringen ut? Hur länge planerar vi att vi kommer att arbeta med detta?

Tanken är att gruppen Sälarna kommer att arbeta tillsammans hela våren.

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter