Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Pingvinernas musikskapande.

Rydebäck, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 10 februari 2021

Vi har valt att arbeta med Tema/projektet om musik och instrument utifrån barnens önskemål. De vill lyssna på olika musik och spela på olika instrument. Vi har upptäckt att barngruppen har ett stort musikintresse och mer än gärna sjunger sånger, rytmiserar och dansar. De har ofta egna förslag och ideer inom detta tema.

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Vi vill uppmuntra barnen till att de ska känna delaktighet, de ska utveckla sin nyfikenhet, sin kreativitet samt sin lust att leka och lära. 

 • Varför? Musik skall vara en naturlig del i vår undervisning där barnen får känna att de kan lyckas. När man lyckas får man tillit till sin egen förmåga och man sprider glädje. När man musicerar så skärps sinnena och man fokuserar och koncentrerar sig.

 • Hur ska undervisningen genomföras? Vi börjar med att ha sångsamlingar där vi lär oss barnens repertoar.

  Vi börjar introducera nya sånger. Vi väljer repertoar med värdegrundstema för att försöka stärka barnens känsla av gemenskap och ge verktyg för hur man ska vara.

  Vi tar städsången till hjälp vid städning för att slippa tjata och då vet barnen att det är dags att plocka undan för nu ska vi snart göra något annat.

  Vi pratar om örat och om hur ljud uppstår.

  Vi introducerar nya instrument.

  Vi skapar instrument

  Vi  lär barnen hur man kan röra sig och dansa till musik.

  Vi ska måla till musik

  Vi ska försöka skriva en låt som är vår.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Vi fotar och filmar, när vi gjort detta reflekterar vi genom att ta upp bilder och videos på projektorn och pratar om vad vi har gjort för något tillsammans med barnen. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Pingvinerna.

 • Av vem? Marika och Caroline

 • Vad är målet med undervisningen? Att vi ska skapa en egen sång som vi ska spela med våra hemmagjorda instrument. 

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion - klipp bort detta eller kopiera in i reflektionsrutan

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut en/två som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys - klipp bort detta eller kopiera in i analysrutan

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg - klipp bort - frågor som stöd när ni går vidare

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback