Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Koordinatsystem och lägesmått

Tjärnaängskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 28 mars 2021

Vi lär oss om koordinatsystem, läsa och rita, proportionella samband samt lägesmått.

Det här övar vi på lektionerna: 

 • Beskriva vad ett koordinatsystem är
 • Avläsa och skriva koordinater för punkter
 • Rita koordinatsystem och sätta ut punkter
 • Läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • Använda och bestämma lägesmåtten: typvärde, median, medelvärde

 Begrepp:

 • koordinat, koordinatsystem, punkt, x-axel, y-axel, origo, rät linje, proportionella samband, typvärde, median, medelvärde

Problemlösning:

 • Förstå frågan i en textuppgift
 • Använda olika strategier för att lösa uppgiften - rita och pröva
 • Rita en bild och/eller prova dig fram
 • Skriva en uträkning (formulera uttryck)

Resonemang:

 • Ställa frågor, besvara frågor och samtala om ett matematiskt innehåll.

 Kommunikation:

 • Visa tydligt uträkningar, med siffror, symboler och/eller bild.
 • Bedöma rimlighet

Så här arbetar vi:

 • Genomgång av lärare
 • Arbeta enskilt, par/grupp och helklass
 • Film
 • Spel
 • Träna på dator, nomp.se och elevspel.se

Vi bedömer hur väl du visar dina kunskaper om det vi tränar på lektionerna genom:

 • Diagnos och prov, på papper och/eller skolverkets diamantdiagnoser på nomp.se
 • Hur du arbetar under lektionerna, hur väl du löser uppgifter du får

Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback