Skolbanken Logo
Skolbanken

GPP - Introduktion

Granitens förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

GPP - Introduktion

                                         GPP-introduktion 

Aktivitet (ex introduktion, måltider, tambursituation, toalettsituation, bokläsning, utevistelse, hämtning- och lämning, lek, idrott och hälsa mm) 

 

Syfte 

  • Främja ett barnhälsoarbete där alla barn och elever får likvärdiga förutsättningar till en bra start i livet. 

  

Läroplansmål i fokus 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 

2:1 Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande 

2:2 Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till kroppsliga och personlig integritet.  

 

2:2 Självständighet och tillit till sin egen förmåga 

 

2:3Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation 

  

Tolkning och konkretisering av läroplansmål som är i fokus 

2:1 Barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, 

2:1 Aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgande perspektiv och val oavsett könstillhörighet 

2:2 Får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen, 

 

2:3 Får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll 

  

Undervisningsstrategier (kopplat till målen) 

2:1 Samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling 

 

2:2 Uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling 

 

2:2 Verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande 

 

2:3 Säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet.  

 

2:3 Främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen. 

  

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp 

Dokumentationer på väggen, unikum och deras lärloggar. Vi filmar/fotograferar barnen i olika undervisningssituationer. Barnen är delaktiga i sin och andras film/ dokumentation för att synliggöra reflektion och lärande. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback