Skolbanken Logo
Skolbanken

Sopsamlarmonster - Blåvingen vt21

Fliseryds förskola, Mönsterås kommun · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Sopsamlarmonster är ett material med små figurer som kallas för sopsamlarmonster. De olika figurerna står för olika delar i sopsorteringen. Vi vill använda dem för att fångade barnens intresse för sortering och återvinning på ett lustfyllt sätt. Genom detta material kan barnen utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Vart är vi?

Vi har några monster från sopsamlarmonster på avdelningen och återvinningskärl. Vi har inte introducerat dem än för barnen. 

 

Vart ska vi?  

 

Vi tar hjälp av "Sopsamlarmonster" för att på ett lekfullt och lustfyllt sätt väcka barnens intresse och inspiration för att värna om vår miljö samt jordens resurser. Vi kommer att jobba aktivt med fem av sopsamlarmonsterna i fem veckor. 

 

Vi kommer att lära känna sopsamlarmonsterna Pappis, Plastis, Glas-Klara, Metallika och Kompostina. 

Pappis gillar papper 

Plastis gillar plast

Glas-Klara gillar glas

Metallika gillar metall

Kompostina gillar matrester

 

Utveckling mot målen sker när: 

·      Barnen vet vad de olika sopsamlarmonsterna gillar att samla på. 

·      Barnen visar intresse för att besöka sopstationen.   

·      Barnen visar intresse för att källsortera.

·      Barnen spontant vill slänga skräp som de ser i naturen. 

 

 

Hur gör vi? 
 

·       Vi besöker sopstationen och källsortera. 

·       Vi lär känna de olika sopsamlarmonsterna.  

·       Vi plockar skräp på gården och när vi går på promenad.

·       Vi återvinner och sorterar olika material i våra återvinningskärl. 

 

  

Hur följer vi upp? 

Vid våra arbetslagsplaneringar kommer vi att följa upp och reflektera kring våra mål vi valt att sträva mot från läroplanen. Dokumentationer i form av bild, text, film samt observationer från verksamheten är vårt underlag. Vi kommer att sätta upp bilder på väggen för barnen att titta på.  
Unikum är ett dokumentationplattforum där vi lägger upp våra planeringar och lärloggar som visar på barnets lärande och utveckling.  


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter