Skolbanken Logo
Skolbanken

Kompistema och känslor VT21

043041 Förskolan Äppelgården, Stockholm Hässelby-Vällingby · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Vi fortsätter vårt arbete med kompis tema och känslor.

 

 

 

Period:  VT21

V.6- V.21

 

Var är vi?

Vi har jobbat med boken bockarna bruse vilket var väldigt populärt hos barnen. Vi har använt olika uttrycksformer såsom bild, musik och drama i vårt arbete med denna bok så att barnen har fått möjlighet att uttrycka sina tankar och lärandet på olika sätt.

Vi har kopierat boken bockarna bruse och satt upp bilderna på vägen vilket bidrog till att utveckla barnen nyfikenhet på skriftspråk, de tittar på texten och försöker läsa. Vi använde oss olika matematiska begrepp såsom lägsord, jämföra, sortera, räkna och antal utifrån sagan och utfört olika aktiviteter. Vi märkte att barnen har börjat bekanta sig med dessa begrepp och börjat använda det i deras samtal med varandra.

Vi har även börjat jobba med kompis tema och känslor. Vi har jobbat med känsla glad.

 Vi har genomfört olika aktiviteter som relaterat till temat, hopphage, känslopromenad, känslomusik och känslomusik.

Vi har läst sagor som berör känslan glad.

Vi har kopplat IKT till vårt projekt genom att använda OZOBOT.

Vi har jobbat med barnens olika modersmål genom att samverka med föräldrar och skicka ett brev till varje familj där frågar vi om ett ord som motsvarar ordet glad på deras språk.

Vi har haft språksamlingar på förmiddagar.

Två barn har haft möjlighet att ha sin kvalitets tid på eftermiddagar där de övar på turtagning och använder TAKK.

Vi använder mycket appen Ugglo med barnen för att lyssna på sagor i olika språk.

 

Barnen har visat ett stort intresse av skapande, de har skapat mycket under denna period samt att använda Ugglo själva och lyssnar på deras favoritsagor.

 

Vart ska vi? Vi kommer att fortsätta jobba med vårt tema(kompis) med fokus på språkutvecklingen och jobba extra med sociala relationer för att utmana barnen att skapa goda relationer med varandra och skapa en trygg grupp. Vi ska få att alla barn ska känna sig trygga och vårdnadshavare ska lita på oss.

Vi börjar med att genomföra olika aktiviteter so tillkopplat till temat t.ex. känslokort, känslopromenad, känslostatyer, känslomusik och trollstaven. 

Vi kommer att jobba med värdegrund genom att fortsätta arbetet med barnkonventionen och försöka väva in denna i det dagliga arbetet.

 

Läroplans mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

-Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

-sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

-Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

-Arbetslaget ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

 

Berörda enhetsmål:

Barn i förskolan utvecklar sitt svenska språk.

Med en trygg förskola menas att säkerställa en god samverkan med hemmet och att barnen uppnår en känsla av välmående i förskolans verksamhet.

Barn deltar i en förskola med hög kvalitet 

Hur gör vi?

Övergripande planering för hela terminen

Vi jobbar i mindre grupper under dagen, vi kommer att jobba parallellt med glad /ledsen i februari och genomföra olika aktiviteter, arg under två veckor i mars och rädd/modig under april.

 Under mars månad kommer vi att jobba med förbjudandet språkliga aktiviteter utifrån temat. Det kommer vi planera språkliga aktiviteter på eftermiddagar.

Under Maj ska varje barn ska skapa egna böcker med hjälp av applikationen Book Creator för att ta del av sitt lärande.

Vi jobbar med temat tre dagar (måndag, tisdag, onsdag) med fasta grupper.

På torsdagar ska vi gå på skogspromenad.

Varje fredag gör vi en gemensam samling där ger vi barnen möjlighet att reflektera över sitt lärande. Detta gör vi genom att använda projektorn och projicera bilder på det som de har gjort under veckan.

Vi ordnar en känslotavla där antecknar vi tillsammans med barnen och skriver om barnens tankar om hur man kan göra sina kompisar glada.

 

Språkutveckling

Vi fortsätter att arbeta utifrån Före Bornholmsmodellen i mindre grupper.

Lässtund under upp vilan samt boksamtal på eftermiddagar.

Vi har en reflektionssamling med barnen och de får återberätta efter aktiviteten samt i slutet av veckan.

Vi skapar en Ordbank för språk och använda dessa ord medvetet.

Vi använder oss av TAKK i språksamling, lunch.

Spela språklekar med barnen på eftermiddagar till exempel vem är jag (charad leken), memory spel, Danslek som har olika tema. Känslor, djur, namn, bokstäver, frukt mm.

 

Trygghet

Vi arbetar med barnen i mindre grupper så att alla barn blir sedda. Vi bekräftar barnens känslor och uppmärksammar dem vid lämning.

Vi arbetar utifrån barnkonvention och värdegrund.

Vi ser och tar hänsyn till barnets behov.

Vi pedagoger försöker vara goda förebilder för barn.

Vi tar emot barn och föräldrar på ett professionellt sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback