Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Bild, Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Forntiden

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Vi kommer att arbeta med människans första historia som kallas för forntiden. Forntiden brukar delas in i olika åldrar: Jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- förstå hur människor hade det under forntiden.

-tolka en tidslinje.

-jämföra och se skillnader mellan olika tidsepoker.

- förstå och resonera kring hur människor har levt i olika tider.

-förstå hur människan har påverkat landskapet och miljön runt omkring oss.

-förklara varför människor har bott på olika platser.

- förstå och kunna använda nya begrepp från forntiden.

 

Du kommer att få möjlighet att:

- se filmer

- läsa faktatexter på egen hand, parvis och gemensamt.

- samtala och diskutera.

- lyssna på genomgångar.

-Skriva faktatexter, göra bilder och skapande arbeten.

- göra utforskningar och eventuellt ett studiebesök.

- leta efter fakta på egen hand med hjälp av dator,  i- Pad eller genom intervjuer eller kommunikation med experter.

 

Det här kommer vi bedöma:

Om du kan tidsordna de olika tidsåldrarna.

Hur du kan skriva och visa vad du lärt dig.

Hur du kan läsa och förstå och använda dig av innehållet i faktatexter, filmer och upplevelser kring forntiden.

 


Läroplanskopplingar

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen
Forntiden
Uppgifter
Min tidslinje
Faktatext med bilder eller dokumentation av skapande.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback