Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Mellankrigstiden och andra världskriget

Österslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 13 februari 2021

Detta område behandlar mellankrigstiden och andra världskriget.

Konkretisering

Området behandlar:
- Andra världskriget och mellankrigstiden

Undervisning/arbetssätt

  • Lösa uppgifter enskilt och i grupp
  • Diskussion i helklass och i mindre grupper
  • Filmklipp
  • DistansundervisningBedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetets gång samt med en avslutande skriftlig examination. Det som kommer att bedömas är:
Elevens kunskap om tidsperioden.
Elevens förmåga att förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.
Elevens förmåga att använda historiska begrepp.
Elevens förmåga att resonera kring orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om förintelsen.
Elevens förmåga att beskriva samband mellan olika tidsperioder.


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Världskrigen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback