Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT02a

Syfte Ma 2a

LUGNETGYMNASIET, Falun · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Syftet med kursen är att förbereda dig för högre matematiska kunskaper och att kunna vara något förberedd till högskolestudier.

Matematik 2a

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta

matematiskt. 

  • utveckla förståelse

  • utveckla olika strategier

  • utvecklar förmåga

 

Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del.

När så är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö och med verktyg som används inom karaktärsämnena.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. Vidare ska den ge ele

verna utmaningar samt erfarenhet av matematikens logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och mångfacetterade karaktär. Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel. I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digitala verktyg för att lösa problem, fördjupa sitt matematikkunnande och utöka de områden där matematiska kunnandet kan användas.

 

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att:

 

  1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.

  2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.

  3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.

  4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.

  5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang.

  6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.

  7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback