Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Yngsta gruppen VT-2021

Hälsö förskola, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Den yngsta gruppen på Hälsö förskola består under VT2021 av 7barn födda 2018&2019. Barnens verbala och språkliga kompetens varierar stort i gruppen. Syftet med de planerade aktiviteterna i projektgruppen kommer under VT 2021 att stimulera och utmana barnen i dess språkliga kompetens. Begreppet språkliga kompetens innefattar här teorin om barnens hundra språk där det verbala endast är en del av barnets kommunikativa förmåga. Projektgruppstillfällena skall även skapa en plattform där olika demokratiska samt etiska dilemman hanteras.

Bakgrund

Under höstterminen 2020 låg fokus på att i arbetet med de yngsta barnen skapa en form av samhörighetskänslan där barnen genom sina aktiviteter tillammans skulle bli uppmärksamma på varandra och sig själva i ett sammanhang. Grunden till detta var att jag upplevde guppen som en samling av väldigt starka individer där jaget ofta stod i centrum. Jag ville därför ge barnen ett sammanhang där de kunde får syn på sig själva som en del av en grupp och i ett samspel med andra. Vi samlades därför varje grupptillfälle kring bordet för att få syn på varandra. Genom foton på barnen uppmärksammades vilka som var närvarande och frånvarande, barnen fick genom detta chans att få syn på varandra i starten av varje projektgruppstillfälle samt se sig själva som en del av gruppen. Vår uppstart fortsatte sedan med sång kring olika föremål och djur som förvaras i vår sångpåse. Grupptillfället övergick sedan till olika planerade aktiviteter med utgång i det jag uppfattat som intresse hos barnen kopplat till utvalda läroplansmål.

 

Nuläge 

Min uppfattning är att arbetet i gruppen under höstterminen 2020 gav önskad effekt. Barnen visar nu glädje inför våra projektgruppstillfällen. De vet vad som förväntas av dem vilket jag upplever skapar trygghet, förväntan och glädje. De berättar både verbalt och kroppsligt att de vill sätta sig vid bordet för att samlas och sjunga från vår sångpåse. De hälsar på varandra och även på de föremål vi har i påsen ofta genom kramar och pussar. 

Planering 

I gruppen av barn varierar den språkliga kompetensen stort. Det verbala språket är inte det som dominerar utan mycket av kommunikationen sker via ljud och kroppsspråk. Detta är något jag som pedagog under vårterminen vill utveckla ytterligare. Jag vill uppmärksamma, utveckla och ta till vara på den hundraspråkliga kompetensen hos barnen. För att arbetet med barnen skall ge dem mening och möjlighet att utvecklas kommer jag utgå från det intresse de visat för våra sånger i sångpåsen. vidareutveckling kommer ske med fler sånger, rim och ramsor. Utgångspunkten kommer även vara de prioriterade läroplansmål som vi alla i verksamheten skall fokusera på samt andra relevanta läroplansmål. Genom sång rim och ramsor kommer vi närma oss och undersöka olika estetiska uttryckssätt såsom, gestaltning, dans, måleri, konstruktion, matematik, mm. Vi kommer även ta oss an texter och bildspråk, samt symbolik. 

Utöver detta vill jag även utnyttja gruppens samhörighet till att synliggöra demokratiska processer samt hur barnens agerande påverkar vår gemensamma tillvaro på förskolan. Jag anser att den mindre konstellationen av barn som grupptillfället utgör skapar en bra plattform för att ta upp dessa frågor på olika sätt. Den gemensamma styrda aktiviteten blir ett bra tillfälle att ta upp etiska dilemman och synliggöra hur vi genom olika sätt att vara ger olika effekt både på vår omgivning och på vårt eget mående. 

Då gruppen består av 7 barn i relativt ung ålder upplever jag det ibland svårt att hinna fokusera och bemöta samtliga när de befinner sig i en gemensam aktivitet med ett planerat fokusområden. Jag kommer därför att efter vår gemensamma samling olika dagar och beroende på planterad aktivitet dela upp dem. Uppdelningen kommer till stor del ske utifrån ålder. Barn födda 2018 och barn födda 2019. Dock kommer detta ej vara statiskt, andra faktorer som kommer spela in är framförallt intresse men även kompetens och omsorgsbehov. Syftet med uppdelningen är att varje barn skall få möjlighet att bemötas utifrån sin befintliga kompetens för att genom teorin om scaffolding få chans att utvecklas vidare. Alla barn skall givetvis få tillgänglig till de planerade aktiviteterna men vid olika tillfällen och ibland olika tillvägagångssätt. 

Hur?

Genom...

  • sång, dans, gestaltning, rörelse, matematik, konstruktion, bildskapande..
  • Bilder, texter och digitala medier
  • Samtal och reflektion
  • uppdelning i mindre grupper

 

Prioriterade mål HT2020 -VT 2021

Normer och värden: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. 

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka ifrågasätta och samtala om dessa. 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Barns delaktighet och inflytande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska pinciper och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback