Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Experiment

Fliseryds förskola, Mönsterås kommun · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Vi vill väcka barnens intressen för experiment och låta dem möta olika sätt att utforska och experimentera. Vi vill väcka barnens nyfikenhet att upptäcka, utforska, undersöka och uppleva olika fenomen med hjälp av enkla experiment inom olika områden. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för vetenskapliga begrepp och att utveckla sin förmåga att reflektera och komma med egna hypoteser samt dra egna slutsatser utifrån vad de ser och upplever.

Syfte

  • att väcka barnens nyfikenhet och upptäckarlust.
  • att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och sitt kunnande om enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
  • att erbjuda en verksamhet som ger barnen nya utmaningar och lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.
  • att utmana barnen i sitt tänkande genom att barnen får ställa hypoteser över vad de tror kommer hända och varför det blev som det blev.

 Dokumentation under lärprocessen

  •  Vi dokumenterar det barnen tror kommer hända vid de olika experimenten (barnens hypoteser) samt vad som hände och varför. Vi samtalar och reflekterar. Vi dokumenterar experimenten genom foto.
 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback