Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Söra46 - Procent, bråk och sannolikhet

Söraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Du kommer nu att arbeta med procent, bråk och sannolikhet.

Mål

Du ska efter avslutat kapitel kunna:

Förklara samband mellan bråk och procent

Beräkna 1 %, 10 %, 20 %, 25 % av det hela

Beräkna nya värden efter procentuella höjningar och sänkningar

Se möjliga utfall och beräkna sannolikheter

Se samband mellan bråk-decimaltal-procent och sannolikheter

Beräkna och förkorta bråk vid sannolikheter för olika summor

Använda strategier vid problemlösning

Viktiga begrepp

 

Hundradel

Procent

Rabatt (rea)

Sannolikhet (P)

Utfall

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna samt vid prov som omfattar kapitel 3 och 4. 

Din förmåga att lösa uppgifter, resonera samt hur du använder begrepp kommer att bedömas. 

Du kommer att visa att du lärt dig:


när du kan använda och beskriva olika begrepp 

när du kan beräkna % och procentuella förändringar

när du kan beräkna utfall och sannolikheter

när du kan förklara sambandet mellan bråk-decimaltal-procent och sannolikheter

när du kan förkorta bråk

när du kan använda olika strategier vid problemlösning


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback