Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Enheter och skala åk 6 vt-21

Sinntorpsskolan 4-9, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Här handlar det om att lära sig enheter. Olika sätt att mäta avstånd, vikt, innehåll och storlek. Det är faktiskt viktigt att veta hur långt det är mellan olika ställen så att jag vet hur lång tid det tar att gå eller åka dit. När jag lagar mat är det bra att kunna volym och vikt så att middagen både blir god och räcker till alla.

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till att du som elev ska kunna 

Centralt innehåll

-använda olika enheter för vikt och volym

-använda enheten ton för vikt

-förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet

-förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

Begrepp som du behöver kunna:

milliliter, milli, ton, kubikcentimeter, cm3, kubikdecimeter, dm3, kubikmeter, m3, hastighet, km/h (kilometer per timme)

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar varje vecka och arbeta med Matte Direkt, Matteborgen 6B, kap 7, enheter och skala. Vi kommer att jobba med problemlösning på egen hand och i grupp.

Extra stöd och träning kan du få på läxhjälpen

Med dessa kan du träna, träna.........

www.nomp.se

www.mattemaskinen.se.

www.kingofmath.se

www.webbmatte.se (matematik på flera språk)

www.elevspel.se

www.matteboken.se (åk6. Här finns också gamla NP)

www.matematikboken.se (Gamma)

 

Film

Mattefilmer hittar du på edu.molndal.se/inläsningstjänst/ Begreppa

Volym enhetsomvandling 4:28

Enhetsomvandling vikt 3:56

Skala 3:35

Bedömning

Jag som lärare kommer att följa dina arbetsinsatser under lektionerna. Du måste visa mig vad du kan men även fråga när du behöver hjälp och få ytterligare förklaringar. Du får även möjlighet att visa dina förmågor genom diagnoser och prov.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback