Skolbanken Logo
Skolbanken

Månens samplanering Barnkonventionen

Fridebo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Allas lika värde

Mål

Att skapa ett öppet klimat där alla känner en del av vår gemenskap, vågar ta plats och uttrycka sina tankar. Alla ska våga vara sig själva och respektera andras olikheter. 

Syfte

Trygga barn som känner att de kan påverka sin vardag på förskolan samt skapa goda relationer.

Hur

Via dialog, samarbetsövningar och Kompisböcker skapar vi gemenskap och positivt bemötande.

Vem/ Vilka

Hela barngruppen

Var

Både inom och utomhus

När

I den dagliga verksamheten.

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter