Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Bosniska för årskurs 5-8

Lerum Modersmål, Lerum · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Vi jobbar under höstterminen med material som stärker elevernas språk och förbättrar deras ordförråd samt väcker intresse för vidare utveckling i språkförmågor i olika momenten.

Syfte

.Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen..

Arbetssätt och undervisning

  Elever läser en bok och redovisar den muntligt(får kommentarer från kompisar och lärare, skriver den i skrivhäften och efter  lärarens läsning och kommentarer /handledning skriver den i digitala verktyg.
  Läraren och elever läser sagor, fabler,verser med rim och ramsor och olika slags valda  berättelser.
  Läraren förklarar svåra ord och  betydelse i dessa. Elever skriver egna berättelser eller sammanfattar textens innehåll/svarar på frågor och gör grammatiska övningar .
  Tillsammans går vi igenom texter, tittar på den röda tråden i sagor och berättelser och bildar egna texter -MIn bok 
  Högläsning där vi arbetar kring texter, ordförståelse ,samt läsförståelse.                                                                                                                          
  Vi tränar på att skriva korta meningar.                                           
  Skriva olika typer av texter och meddelande         
  Lekar och musik från område där modersmål talas.                       
  Traditioner /högtider/                                     

Centralt innehåll

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Språkbruk
 • Kultur och samhälle

Bedömning

Jag kommer att bedöma:
Din förmåga att vara delaktig (aktiv) under lektionerna, i våra diskussioner om texter som vi arbetar med, din uttal, engagemang i olika sammanhang.
Din läsförmåga och läsförståelse.
Din förmåga att skriva korta ord  och enkla meningar,övningar om rätt stavning.sina egna berättelser om tema som vi jobbar med.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Matriser i planeringen
LP i modersmål i bosniska för åk. 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback