Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Blåklockan: Social hållbarhet VT 2021

Gåvsta förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 22 juni 2021

Social hållbarhet....

Didaktisk planering: 

Blåklockan: Under Vårterminen 2021 kommer vi på avdelningen Blåklockan fortsätta att ha Social hållbarutveckling som fokusområde.

Pedagogfokus(vad):  

(Vad ska pedagogerna fokusera på i sin undervisning i relation till fokusområdet?)

 

- Vi pedagoger kommer att fokusera på att vidare utveckla barnens förståelse av sin omvärld och lyfta barnens förmåga till hjälpsamhet och viljan till att hjälpa andra.

 

Barnfokus(vad): 

(Vad fokuserar barnen på i projektet, ämnet eller leken.)

 

- Barnfokus kommer vara att utifrån sin egen förmåga skapa sig en förståelse om sin omvärld, samt reflektera över sin omgivning och hjälpa den som behöver. 

 

Bakgrund: (Varför) (Varför är det relevant att arbeta med detta utifrån den här barngruppen? Vad har de visat intresse för?)

För att barnen på blåklockan visar ett stort intresse och vilja till att få ingå olika sociala sammanhang, där de får möjlighet att visa hänsyn, hjälpa varandra, se sin kamrat och ta ansvar för sina egna och andras saker.

 Målområde: Blåklockan Vilket område i läroplanen ska vi arbeta med?

 2.1 Normer och värden

Syftet: (Varför): (Läroplansmål)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

  • -     - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  • -       -  förmågan att ta hänsyn till och leva sig in andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • -     - respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, (Lpfö,s.12)
  • -        
  • -    Målformulering (Vad): (vad vill vi skapa)

Vi vill genom fokusområdet skapa förutsättningar för barnen till att bli framtida samhällsmedborgare som ser till sin omgivning, visar hjälpsamhet till de behövande, samt  vårdar sina sociala relationer genom att vara en god kamrat.

Målkriterier: Hur vet vi att vi arbetar mot målen? Är mål som man kan mäta eller kryssa av tex: 

 Genom att:

- Låta barnen vistas i olika mindre sociala sammanhang,

- Vi pedagoger synliggör att barnen i den dagliga utbildningen visar hänsyn och hjälpsamhet till sin omgivning. 

- Lära barnen att visa respekt och förståelse för sin omgivning. 

 

Arbetssätt (Hur): (Hur vi tänker arbeta för att nå målen konkret)

Hur ska vi göra för att nå målen? På vilket sätt ska vi arbeta? vilket material ska vi använda? 

- Hela tiden organisera oss och erbjuda barnen att ingå i olika mindre sociala gemenskaper,

- Samtala tillsammans med barnen om vikten av att respektera varandra genom att lyssna till vad den andra har att berätta.

- Även samtala med barnen om hur man visar hänsyn och hjälpsamhet. 

- Olika sammarbetsövningar i vår undervisning där barnen får utveckla en förståelse av varandras förmåga och behov av olikheter.

- Tillsammans med barnen titta och samtala utifrån tema filmerna om Djuren på djuris (Ur:förksola, förskola, värdegrund, empati och kamratskap)

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback