Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

9

Textilslöjd åk 9, 2021/22

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

I årskurs 9 arbetar eleverna med två större uppgifter, ett återbruksprojekt med ett historiskt föremål som inspirationskälla och självvald produkt utifrån temat energi. Vi kommer även att gå igenom modets historia samt göra en mindre fördjupningsuppgift om 1900-talets mode och trender.

Syfte:

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lös­ningar, framställa föremål och värdera resultat.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att elev­erna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditio­ner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika tidsperioder.

 

Förmågor som ska utvecklas:

Kunskapsmålen varierar beroende på elevens val av arbete samt vilka redskap, material och tekniker som används.

Eleven ska sammanfattningsvis ges möjlighet att utveckla sin förmåga att:

·         Planera och genomföra ett eget återbruksprojekt med ett konstverk som inspirationskälla.

·         Kombinera olika hantverkstekniker.relevanta redskap, material och tekniker.

·         Välja relevanta redskap, material och tekniker.

·         Planera och genomföra egna arbeten.

·         Tolka slöjdföremåls uttryck och göra kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

·         Se samband mellan dagens mode och dräkternas utveckling genom historien.

 

Tid:

Eleverna läser ett lektionspass i veckan under båda terminerna. 

Undervisning:

I slöjden arbetar vi både praktiskt och teoretiskt. Gemensamma genomgångar varvas med individuell handledning och innefattar både teori och praktik.

 

Uppgift: Återbruk

Du ska ska planera och genomföra ett eget återbruksprojekt med ett historiskt föremål som inspirationskälla. Ditt arbete ska vara klart innan höstlovet.

Förberedande idéer och övervägande: Vi går tillsammans igenom hur man tolkar slöjdföremåls uttryck och hur man kan inspireras av ett historiskt föremål. Eleverna gör en egen analys av ett historiskt föremål som sedan ska vara inspirationskällan till återbruksarbetet. Eleverna väljer utgångspunkt och material samt skissar på olika förslag. 

Framställning och övervägande: Eleverna väljer passande återbruksmaterial och redskap. Eleverna framställer vald produkt samt prövar och omprövar sina val under arbetets gång.

Dokumentation och värdering: Eleverna dokumenterar och värdera sin arbetsprocess under arbetet gång och efter avslutat arbete sitt resultat. Dokumentationen kan ske på olika sätt och med eller utan hjälp av digitala verktyg.

 

Uppgift: Egen produkt

Du ska formge och framställa en valfri produkt med temat "energi" som inspirationskälla. Produkten ska anpassas till en tänkt användare och ha ett tänkt användningsområde samt utföras i valfri teknik/valfria tekniker.

Förberedande idéer och övervägande: Vi går igenom temat, gör ett collage och en tankekarta samt tittar på möjliga produkter, tekniker och material. Eleverna skissar på olika förslag på produkter utifrån sina tolkningar och kopplingar i collaget/tankekartan eller utgår från en annan infallsvinkel.

Eleverna planerar för arbetsområdet samt formger och konstruerar valda produkter.

Framställning och övervägande: Eleverna väljer passande material, tekniker och redskap. Eleverna framställer valda produkter samt prövar och omprövar sina val under arbetets gång (teknik och materialprov).

Dokumentation och värdering: Eleverna dokumenterar och värdera arbetsprocessen under arbetet gång och efter avslutat arbete sitt resultat. Dokumentationen kan ske på olika sätt och med eller utan hjälp av digitala verktyg. 

 

Uppgift: Dräkthistoria

Förberedande idéer och övervägande: Eleverna tittar på filmen Modets historia, en rolig historia samt  gör uppgifter till denna. Eleverna tar del av filmer och bildspel från olika tider.

Framställning och övervägande: Eleverna ska göra ett eget arbete om valt decennium under 1900-talet.

Filmen ”Modets historia” på: https://urskola.se/Produkter/179429-En-rolig-historia-Modets-historia

Bedömning:

Bedömning sker löpande under lektionstid och vid enskilda och gemensamma redovisningar. Bedömning sker under hela arbetsprocessen; planering, överväganden, framställning och värdering samt på dokumentationen av denna.

 


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Matriser i planeringen
Återbruket
Tema : Energi
Modets historia
Uppgifter
Dräkthistoria del 2, sten och bromsåldern.
Dräkthistoria del 7, rokoko (1700-tal).
dräkthistoria del 3, medeltiden.
Dräkthistoria del 4, renässansen (1500-tal).
Dräkthistoria del 5, Barock (1600-tal).
Dräkthistoria del 8, 1800-tal.
Dräkthistoria del 1, introduktion
Kopplingsaspekter till temat
Modets historia genom tiderna - bok
Modets historia - uppgifter
Bedömningsstöd - återbruk
1900-talets mode och trender
Hur kan man bli inspirerad av ett historiskt föremål
Tolka uttryck
Mall för föremålsanalys
Återbruket - uppgiften

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback