Skolbanken Logo
Skolbanken

Undervisningsplan VT 2021

014621 Förskolan Ribegården, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 25 mars 2021

Det livslånga lärandet och undervisningen på Paletten.

 

Undervisningsplan Rinkeby/Kista

 

En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande

 

Undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings

 

Valda mål i läroplanen.

 

 

 

Innehåll                          

 

1.Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

Matematik/teknik:  

 

- Vi vill väcka barnens nyfikenhet och intresse för bygg och konstruktion både inne och ute med olika material. Vi strävar efter att barnen ska kunna öka sin koncentration för byggleken och kunna kombinera olika material som till exempel bilar och arbetsfordon med byggklossar och att de förstår tanken med våra olika stationer.

 

- Stötta barnen att hitta lösningar i det tekniska i lärmiljön.  Vi vill se att barnen utforskar sin miljö och testar själva till exempel att ta av skorna med hjälp av skoknekten.

 

- Skapa förståelse för antal och mängd

 

 

 

Språk:

 

- Att barnen ska använda sig av symboler och sätter ord på saker och händelser. Vi vill att barnen använder TAKK som ett komplement till det verbala språket i samlingen och matsituationen och använder av STOPP-markering i stället för knuffar.

 

- Väcka intresset för språk och kommunikation. Vi strävar efter att ord och begrepp från våra teman ska bli levande även i barnens lek.

 

 

 

Naturvetenskap:

 

- Väcka intresset för naturen och grunda ett bra förhållningssätt mot naturen och vår lärmiljö och strävar efter att barnen visar hänsyn till djur och växter som att inte trampa på myror eller bryta grenar.  

 

- Öka förståelse för kretsloppet till exempel när vi tar hand om och vattnar våra grönsaker på täppan så kommer vi få smaka krispig sallad eller att av små frön som vi sår, växer vackra blommor som vi vattnar och tar hand om och som i sin tur ger oss nya frön som vi kan så.

 

 

 

Fysisk aktivitet:

 

- Barnen ska få röra på sig ute, både på gården och under våra naturpromenader. Vi strävar efter att alla barn ska gå en liten sträcka när vi går utanför förskolan.

 

- Att barnen ska träna sin fin och grovmotorik samt koordinationsförmåga och utveckla användandet av bestick, penna, sax och ta på och av sig kläderna. Vi vill även att barnen känner sig säkrare när de går nerför trappan som vi har utanför ytterdörren.

 

 

 

Delaktighet och inflytande:

 

- Materialet är alltid tillgängligt för att utöka både barnens självständighet och ansvarstagande. Vi vil se att utforskar i både inne- och utemiljön men att barnen även plockar undan leksaker efter sig och tar ansvar för sitt görande med hjälp av pedagoger.

 

- Barnen får göra egna val av aktivitet i barnens fria lek samt delvis i vilken planerad aktivitetsgrupp dem vill delta i. Vi använder oss av vår aktivitetstavla där det finns konkreta bilder på de valbara aktiviteterna och barnen ställer sin bild under den aktiviteten de väljer.

 

 

 

2.Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

Här väljer ni läroplansmål att arbeta mot utifrån målbilden för förändrat kunnande.

 

Läroplansmål klickar du hem i mallen.

 

– motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

– förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

– intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

– förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

– förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

– förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

– självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

– nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

 

 

 

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden

 

-så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

Vi iordningställer olika stationer som motsvarar våra enhetsmål.

 

Matematik – Sandlåda och byggstation med olika material, både från natur och traditionella sandleksaker med koppling till konstruktion, jämförelse, antal, mängd och vikt.

 

Språk – Lässtation med böcker. Bilder på karaktärer från böcker i miljön ute och i leken.

 

Naturvetenskap – Vi har en odlingsplats med rabatter, odlingslådor buskar och naturkojan som erbjuder oss många möjligheter att utforska och undervisa om naturen.

 

Fysisk aktivitet – Vi erbjuder och aktivt uppmuntrar olika rörelselekar, balansgång och dans till musik.

 

Delaktighet och inflytande – Vi erbjuder olika aktiviteter och barnen får själva välja vilken aktivitet dem vill delta i. De barn som inte tar eget initiativ får stöttning av pedagog.

 

 

 

-så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 

Matematik – Vi erbjuder byggmaterial. Barnen får spara det dem skapat. Vi skapar en inbjudande miljö där de olika byggmaterialen mötts. Exempelvis att vi konstruerar en stadsmiljö.

 

Språk – Vi inkluderar böckerna som är kopplande till miljön i alla olika rum och stationer.

 

Naturvetenskap – Vi har växter som vi tar hand om tillsammans med barnen.

 

Fysisk aktivitet – Vi använder vårt rörelserum där vi har både spontana och planerade rörelseaktivitet. Vi bygger en hinderbana med material som främjar barnens grovmotorik, balans, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

 

Delaktighet och inflytande – Vi använder oss av vår aktivitetstavla där barnen väljer någon av de aktiviteter vi erbjuder för att kunna påverka sin dag på förskolan. Materialet ska vi göra mer tillgängligt för barnen, för att öka deras självständighet och inflytande.

 

 

 

 

 

4.Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 

Vi är medlekande, medforskande och observanta pedagoger som ställer öppna frågor, utmanar barn och ger dom språkutrymme. Vi tar barns tankar och åsikter på allvar och försöker breda ut deras kunnande i specifika ämnen som ligger i fokus. Vi är aktiva pedagoger och stöttar barnen i deras utveckling. Vi använder oss av scaffoldning/stöttning då vi lyssnar och stöttar barnens berättande och ger dem orden/begreppen som saknas.

 

Exempel

 

- Vi upprepar olika begrepp i alla rutinsituationer, planerade och spontana aktiviteter.

 

- Vi är närvarande pedagoger och visar intresse för barnens lekar/görande. Vi ställer frågor och skapar tillfällen för dialog och vill utmana barnens tänkande med detta arbetssätt.

 

- Vi delar in barnen i mindre grupper så att alla barn lyfts, de får mer talutrymme och deras intressen kan synliggöras bättre.

 

 

 

 

 

 

 

5. Aktiviteterna kopplat till målbilden

 

De aktiviteter ni väljer ska stödja barnens förändrade kunnande.

 

Barns intresse för byggandet ger oss bra möjligheter att jobba med matematiska begrepp och utveckla deras  tekniska och matematiska tänkande. Vi använder naturmaterial som ger barn ett annat perspektiv på själva byggmaterialet.

 

Vi arbetar med boken Petter och hans fyra getter, vi har fördjupat oss på olika sätt utifrån de olika enhetsmålen. Vi har presenterat Petter och geten röd och då är det fokus på färg och matematik samt språk, barnen har fått äta smör och bröd precis som geten röd gör.

 

De yngsta barnen har visat intresse för babblarna som fått en stor plats i vår miljö där vi har babblarnas hus tillgängligt för barnen där dem kan knacka på babblarnas hus och själva öppna dörren. Vi jobbar med färg, form, ljud, känslor, språkutveckling och skriftspråk.

 

Alla barnen är inkluderade i något av de bokprojekten vi har, enligt sin förmåga.

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

 

Vi observerar, tar bilder och skriver anteckningar om barns tankar och vad vi ser och hör i både spontana och planerade aktiviteter. Vi ska börja reflektera mer regelbundet med barnen.

 

Vi väljer tillsammans med barnen om vilka bilder vi tar för vår egen analys och reflektion.

 

 

 

 

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?

 

Vi färskar upp våra kunskaper och kompetenser genom våra pedagog grupper. Vi försöker utvidga vårt kunnande kring TAKK och använda oss av bild stöd.

 

 

 

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

 

Vi har själva införskaffat Petter och hans fyra getter och Bobbos väska för att kunna påbörja våra projekt på en gång.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback