Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Teknik åk 4

V Bodarna skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 18 maj 2021

Toys from trash? Bara fantasin sätter gränser i detta projekt!

Arbetsområde:

Enkla maskiner + att bygga en leksak med en mekanism av återvunnet material

Konkreta mål:

Målet är att bygga en leksak med en mekanism av återvunnet material och i detta arbete utveckla följande förmågor:

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion     
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar 
  • bekanta sig med och bli förtrogen med teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning
  • skriva en teknisk rapport med ritning/skiss av leksaken

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
  • formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
  • pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma en fysisk modell
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer i den tekniska rapporten

 

Undervisning:

Vi kommer att gå igenom de enkla maskinerna genom att se filmer och göra uppgifter som beskriver deras principer och funktioner.

Vi fortsätter sedan med uppgiften att bygga en leksak med en mekanism av återvunnet material och ser filmer av Arvind Gupta som är grundaren till projektet Toys from Trash. Efter det får alla eleverna skriva ner eller rita sina idéer och sedan bildar elever med liknande idéer en grupp och fortsätter att utveckla idén genom att skapa en skiss och gå igenom vad för material som behövs.

Sedan fortsätter grupperna sitt arbete genom att bygga och testa olika lösningar med materialval, konstruktion och funktion. När gruppen är nöjd med resultatet skriver man en teknisk rapport med ritning och slutligen presenterar gruppen sin leksak för klassen.

 

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter