Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Matematik åk9 - Kap 4 Geometri

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Geometri

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om...

4.1 Spegling och symmetri

4.2 Skala - Längd, area och volym

4.3 Ekvationer med flera nämnare

4.4 Likformighet - topptriangelsatsen

4.5 Pythagoras sats

Vi kommer också arbeta med problemlösning.

 

I undervisningen kommer vi att...

Arbeta med läroboken enskilt och i grupp.
Diskussioner och genomgång i grupp och i klass.
Arbetsblad och problemlösning.
Använda digitala resurser som ex. matematikxyz.com.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

Diskussioner i klassen
Prov på kapitlet

Följande kommer att bedömas:

Se matris!


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris - Matematik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback