Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Samhällskunskap: Samhällsstrukturer

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

I det här området kommer du att få lära dig om olika samhällsstrukturer och hur dessa fungerar. Vi kommer även diskutera och ha muntliga diskussioner kring demokratiska värden och hur man kan värna dessa som samhällsmedborgare. Vi kommer även resonera kring olika samhällsfrågor och söka svar kring dessa tillsammans.

    Syfte (förmågor)

 

 •  Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta värderingar och olika perspektiv.
 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska  värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

     Centralt Innehåll

 • Samhällets behov av lagstiftning, några lagar, påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Olika typer av samlevnadsformer: Sexualitet, känslor, jämställdhet. 
 • Privatekonomi och hur arbete, konsumtion och inkomst är relaterade
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användningen av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
 • Det offentligas ekonomi
 • Etiska begrepp
 • Kunna ta ställning och argumentera för sin sak vid vardagliga moraliska frågor
 • Kunna resonera kring vad ett bra liv och hur det kan skilja sig mellan människor

    

     Arbetssätt/Undervisning

 • Gemensamma genomgångar
 • Du kommer att få delge dina önskemål kring arbetsområdet
 •  Vi läser valda delar ur PULS Samhällskunskap och Utkik Sh-kunskap tillsammans i klassen, tar upp såväl viktiga ämnesspecifika begrepp som andra svåra ord.
 • Vi arbetar med valda uppgifter kopplade till Puls ,Ge, Sh och tidningsartiklar
 • Vi tittar på film om ex. våra grundlagar, hur en rättegång går till, om polisyrket och andra ämnen som berör arbetsområdet
 • Informationssökning i Hallandsposten och på nätet.
 • Göra egna tankekartor/mindmaps och återberätta det vi har gått igenom med hjälp av dem.
 • Öva begrepp via quizlet
 • Sitta i mindre grupper/helklass och diskutera olika etiska dilemman
 • Öva på att planera sin ekonomi, via fiktiva exempel
 • Få möjlighet att spela upp en fiktiv rättegång

     Tid

        v. 15-22

     Bedömning:

 • Kommunikationsförmågan: Du visar nyfikenhet genom att du lyfter dina funderingar, resonerar, argumenterar och diskuterar så att andra förstår. (i par/grupp och helklass)
 • Analysförmågan: Du visar att du kan jämföra, se likheter och skillnader, förklarar varför, ser samband, orsaker och konsekvenser (skriftliga reflektionsuppgifter under arbetets gång samt i diskussioner)
 • Begreppsförmågan: Du visar att du kan använda ämnesspecifika begrepp. (skriftligt prov i slutet av arbetsområdet/alternativ muntligt vid överenskommelse samt i diskussioner)
 • Procedurförmågan: Du söker information från nätet och värderar och kritiskt granskar informationen. (Uppgift under arbetets gång)

     Viktiga begrepp:

 • samvete, skyldigheter, häleri, olaga hot, yttrandefrihet, allemansrätten vittne, domstol, lagar, riksdagen, snatteri, grundlagar, rasistisk, social myndighet, misstänkt, häkta, rättigheter, stifta lagar, misshandel, demokratiskt, förtala, förhör, anhålla, rättegång. åklagare, vittne, fyndförseelse, olaga intrång, olaga hot, snatteri, åverkan, utpressning, mened, rån, förolämpning, förtal, grooming

    Filmer/klipp

      Varför har vi lagar och regler:

      https://youtu.be/59IOIuefgJk

 

      Lilla Aktuellt följer en rättegång:

      https://youtu.be/vnA2zeSpTPI


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Halmstad Samhällskunskap - Kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback