Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Kompassens information, media och källkritik.

Kompassenskolan, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Idag nås vi vi av mängder av information i media. Förmågan att källkritiskt kunna hantera informationsflödet är viktigare än någonsin. I detta arbetsområde ska vi bland annat arbeta med källkritik, reklam, nyheter och bildmanipulation.

 

FÖRANKRING I KURSPLANENS SYFTE

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap, svenska och bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

FÖRANKRING I CENTRALT INNEHÅLL

SAMHÄLLSKUNSKAP
Information och kommunikation: Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

SVENSKA

* Läsa och skriva: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
* Tala, lyssna och samtala: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

BILD
* Bildframställning: Fotografering och filmande samt redigering 
* Bildanalys:Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

KONKRETISERING AV CENTRALT INNEHÅLL

Du ska ges möjlighet att:

* Att använda ett källkritiskt förhållningssätt för att urskilja budskap, avsändare och syfte i olika medier.

* Arbeta med begrepp inom området för att  se samband och förstå påverkan utifrån olika media

* Kunna berätta med bilder när du vill övertyga någon om något.
* Kunna filma och redigera.
* Kunna efterlikna professionell reklamfilm för att på så sätt ta reda på hur reklamfilm fungerar. 
* Få mer förståelse för varför reklamfilm görs och vilka knep som används för att övertyga.

ARBETSSÄTT

Under arbetets gång ska vi: 

  • titta på serien "Är det sant?" och följa upp med diskussionsfrågor.
  • titta på reklamfilmer för att se hur och varför de är gjorda.
  • analysera text och reklam i tidningar och andra medier.
  • göra reklamfilm i grupp där en produkt väljs ut och marknadsförs.  Ett reklamfilmsmanus skapas med bra knep för att sälja produkten, planera för filmningen, filma och slutligen redigera filmen genom att klippa, lägga ljud, musik och text.
  • titta på varandras filmer och ge respons. 

BEDÖMNING

* engagemang och insats vid grupparbete och lektioner 

* reklamfilm 

* prov 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter