Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Djur och natur

Anpassad grundskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Vi vill att eleven känner gemenskap och får möjlighet att samarbeta med andra. Eleven får gemensamma upplevelser som bidrar till samtal. Eleven får kunskap om några djur och växter och lär sig känna igen dem. Eleven lär sig några sånger, lekar och sagor om djur och växter. Lärmiljö både utomhus och inomhus.

Vad?

Ämnesövergripande tema, Djur och natur. Under våren arbetar vi på många olika vis med några vanliga smådjur som finns i naturen samt några vanliga växter som växer i vårt närområde.

Hur?

Vi läser sagor, rim och ramsor, och ser filmer om djur och växter.

Vi sjunger sånger om djur och växter 

Vi går ut i vår närmiljö och spanar efter olika djur och letar efter några vanliga växter

Vi har skapande verksamhet där vi på olika vis skapar djur och växter

Vi sår frön och se hur de gror 

Vi använder teckenkommunikation.

 

Varför?

Undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna ges förutsättningar att samspela med naturen och sin omgivning. För att skapa en känsla av sammanhang och för att delar ska bli till en helhet vävs undervisningen i verklighetsuppfattning ihop med fler ämnen och ämnesområden.


Bedömning 


Kunna peka ut några djur och växter på bild eller i naturen.

Delta/medverka i att lyssna på sagor och berättelser om djur.

Delta/ medverka när vi sjunger sånger om djur och växter.

Delta/medverka i skapande verksamhet där vi skapar olika djur och växter

Vara delaktig/medverka/ kunna tecken för olika djur och växter.

 

Dokumentation

Anteckningar, film och foto med iPad 


Läroplanskopplingar

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och

undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,

använda kunskaper om människa och natur,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,

sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,

Teckning, måleri och modellering.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Klädsel för olika aktiviteter.

Att orientera sig i närmiljön.

Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Sång och spel i olika former.

Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.

Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanshang.

Sång- och danslekar.

Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna.

Djur och växter i närmiljön.

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.

Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.

Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.

Informationssökning i elevnära källor.

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Rytmik, rim och ramsor.

Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.

Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Undersöka närmiljön, till exempel skolgården.

Platser i närmiljön som har betydelse för eleven.

Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.

Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback