Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SPCSPE01

Tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet

Kungshögaskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Området beskriver rätten att kunna ta del av samhällets olika verksamheter och miljöer.

Vad, varför, hur och bedömning..

Fältstudie
Centralt innehåll
Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet/jämlikhet.

Tillgänglighet handlar om hur verksamheten utformas. Ett tillgängligt samhälle är utformat så att så många som möjligt kan använda och ta del av det.Det handlar om att kunna ta del av den fysiska miljön och kunna ta sig runt i samhället. Det innebär också att få tillgång till information och kommunikation samt att kunna använda produkter och tjänster.
Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. Det innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt, fatta egna beslut och påverka sitt eget liv utifrån ålder och mognad.
Likvärdighet/jämlikhet  handlar om att man oavsett förmåga ska bli behandlad likvärdigt/jämlikt utan undantag. Att ha en funktionsnedsättning ska inte innebära att man måste avstå från att kunna delta i olika aktiviteter. 

  • Du ska sätta  dig in i vad begreppen tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet/jämlikhet betyder för människors utveckling och lärande. 

  • Ditt uppdrag är att välja ut en arbetsplats (f d APL-plats t ex) där du berättar om ditt syfte med besöket. 

  • Intervjua någon personal kring hur de arbetar för allas tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet/jämlikhet, i enlighet med våra riktlinjer i samhället och internationella överenskommelser. (FN:s standardregler och Salamacadeklarationen) 

  • Redovisning sker den 7/9 ? i tvärgrupper och genom en inlämning för bedömning. Använd begreppen enligt kunskapskraven.

 

Tidsåtgång: Pedagogiskt ledarskap 31/8 och  Specialpedagogik 3/9. 

 

Kunskapskrav

 

E: Du redogör översiktligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. I beskrivningar och redogörelser använder du med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

 

C: Du redogör utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. I beskrivningar och redogörelser använder du med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

 

A: Du redogör utförligt och nyanserat för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. I beskrivningar och redogörelser använder du med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback