Skolbanken Logo
Skolbanken

Kristallen _2020/2021

Sesterviksvägens förskola, Orust kommun - slutgallrad · Senast uppdaterad: 1 juli 2021

"Natur, hållbarhet och de hundra språken" Vi vill utforska vår närmiljö utifrån en hållbar miljöaspekt där naturen får spela en stor roll!

Innehåll

Nulägesbeskrivning: Var är vi?

Vi tänker att naturen erbjuder många tillfällen att skapa relationer till naturen och miljön, vilket är en grundförutsättning för att kunna utveckla ett respektfullt och varsamt förhållningssätt i framtiden. Att vistas i naturen och bli uppmärksam på nyanser, skillnader och förändringar skapar ett sammanhang så att barnen kan utveckla ett empatiskt förhållningssätt. På så sätt har arbetet också en långsiktig aspekt som är intressant att följa. Vi vill medverka till att förskolan utvecklar ett "ekologiskt tänkande"; hur människan agerar i en komplex natur/miljö kopplat till en pedagogisk aspekt. Projektet blir en resa TILLSAMMANS med miljön!

Naturen är också en plats för olika språk som kommer till uttryck genom färger, årstider, variationer, dofter, smaker, egenskaper, ljud. Barnen använder sig av det som finns tillgängligt i naturen för att skapa och "ge tillbaka" till naturen.

Det blir också en naturlig koppling till att arbeta med återbruksmaterial när man erövrar ett varsamt förhållande till naturen och miljön. Man påvisar att man tar ett krafttag för såväl nuet som framtiden samtidigt som materialen har många egenskaper som stärker förskolans värden; en kreativ kraft, lärande, utforskande, estetik m.m.

Vi har även en närhet till naturen och skogen och vill gärna utnyttja den miljön på ett fördjupat sätt. När vi tar oss ut från förskolan skapar det en känsla av äventyr men också fler möjligheter till utforskande och upptäckter. Det utvidgar också barnens horisonter när de erfar att förskolan är en del av ett större sammanhang. Barnen får fler gemensamma erfarenheter att utgå från i sitt projekterande arbete vilket vi ser att de tycker är roligt. De pratar mycket om sådant vi gjort och upplevt tillsammans vilket skapar en gemenskap och förmåga till samspel och samarbete.

Vi behöver utveckla strukturer som gör det möjligt för alla barn att få komma ut i naturen, promenader i samhället etc men ändå i grupper med färre barn. Utmaningen blir att hitta en balans mellan de olika gruppernas arbeten och en gemensam bas utifrån barnens intressen, upptäckter, nyfikenheter och reflektioner.

Vi strävar efter att utveckla fler spännande lärmiljöer såväl inomhus som utomhus. Där ser vi en möjlighet att naturen blir en "utomhusateljé" och en förbindelse av olika estetiska möjligheter. Naturen blir också en mötesplats som öppnar dörren för utforskande. Att vistas ute i naturen inbjuder också till ögonblick av kontemplation och återhämtning vilket blir en allt viktigare aspekt i vår stressade värld. Barnen får möjlighet att fördjupa sin medvetenhet och uppmärksamhet kring naturens mångfald. Vi tänker också på att utveckla våra digitala lärmiljöer så att barnen kan få mer inflytande och delaktighet i sin digitala kompetens.

Vi utgår från frågeställningarna:

 • Vad ska det digitala verktyget användas till? 
 • Hur ska det digitala användas för att främja barns utveckling och lärande? 
 • Varför ska just detta verktyg användas? 
 • Vad innebär digital kompetens? 
 • Vad är vår målsättning i arbetet med digitala verktyg? 
 • Vad behöver vi göra och hur ska vi göra det?

 Kan vi skapa förutsättningar för ett möte / en förbindelse mellan det digitala och naturen på olika sätt i projektet?

För att skapa intressanta och spännande lärmiljöer skulle verksamheten behöva satsa på att köpa in en mobil projektor samt en overheadapparat till varje hemvist. Vi skulle också behöva skapa utrymme för fler pedagogsammankomster när det gäller att reflektera över t.ex projekten och andra gemensamma utvecklingsområden. Mer tid till det på APT?

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

Målet når vi genom att.. 

 • Ge barnen möjligheter att genom vistelse i naturen och samhället skapa ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt. 

Omsorg, utveckling och lärande

Mål 1
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barns språkutveckling stimuleras i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. 

Målet når vi genom att... 

 • Erbjuda barnen en språkrik miljö där de stimuleras att utveckla sitt språk.
 • Låta barnen lyssna till högläsning, samt samtala om texter.
 • Använda TAKK och bildstöd som alternativ kommunikation.

 

Mål 2
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sitt intresse för att vara fysiskt aktiva och därmed upplever en glädje i att röra sig.

Målet når vi genom att...

 • Att barnen ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.

 

Mål 3
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn  utvecklar sin förmåga för antalsuppfattning på olika sätt, sortering, designa, konstruera.

Målet når vi genom att...

 • Ge barnen möjligheter att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.

 

Mål 4
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn får möjlighet att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.  

Målet når vi genom att

 • Utforska och undersöka naturen
 • Experimentera och laborera

 

Barns delaktighet och inflytande

Lpfö 18

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn stimuleras till att ta initiativ och ansvar.

Målet når vi genom att...

 • skapa forum för barnmöten där vi kan samtala om och hålla värdegrundsfrågorna levande utifrån ett demokratiskt förhållningssätt

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

Normer och värden

Omsorg, utveckling och lärande

Barns delaktighet och inflytande

Lust att lära

Normer och värden

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

Målet når vi genom att.. 

·       Ge barnen möjligheter att genom vistelse i naturen och samhället skapa ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt. 

·       Vi arbetar utifrån ett hållbart lärande med fokus på innovativa arbetssätt som vilar på en demokratisk grund. Vi har sett att vårt projekt om naturen och en hållbar miljö ligger nära barnens förhållande och förmågor till empati och förståelser utifrån deras tankar och funderingar, och har skapat ett stort engagemang och intresse för dessa frågor. Det är spännande att få vara del av ett lärande som kanske följer barnen genom livet och gör dem medvetna om möjligheterna att vilja ta ansvar och påverka sin framtid. För detta behöver vi ge barnen en röst och handlingskompetens. Vi har reflekterat över just detta; att barnen verkligen har en inneboende vilja att kunna påverka, vilket blivit tydligt under projektet. Men det gäller att ta tillvara på drivkraften och skapa ett klimat där barnen verkligen kan känna att de blir lyssnade på och att vi tar deras åsikter och tankar på allvar. Vi lägger stor vikt vid ett utforskande arbetssätt och demokratiska samtal. Barnen har t.ex. byggt en papperskorg utifrån sina tankar om nedskräpning i naturen och sen deltagit i processer om hur man bär sig åt om man vill sätta upp den utanför förskolan. Kan man bara sätta upp en papperskorg utan att fråga om lov? Vem ska man fråga? Det var spännande och intressanta diskussioner om vem som bestämmer och väldigt roligt att barnen fick sådan fin respons från kommunansvariga. Vi tänker att barnen är medborgare som alla andra med både rättigheter och skyldigheter och ser detta arbete som ett led i förståelse av demokrati och demokratiska processer.

·       Vi strävar efter att barnen ska uppleva och känna en djupare omtanke och samhörighet med naturen då forskningen visar att det man tycker om är man också rädd om i högre grad. Vi har jobbat med naturens behov och pratat om att resurserna inte är oändliga utan vi behöver vara varsamma och inte slösa. Vi använder t.ex. ofta kakelplattor att rita på då de går att använda om och om igen och ritar alltid på båda sidor av ett papper. Vi skapar också med naturmaterial på olika sätt och visar att konst och skapande kan vara förgängligt.

·       Vi försöker öka medvetenheten om återbruksmaterial utifrån såväl ett hållbarhetsperspektiv som ett pedagogiskt perspektiv. Vi ser att återbruksmaterialet är utvecklande och tillåtande ur ett normkritiskt perspektiv, det finns inga färdiga lösningar och ingen har tolkningsföreträde. Det har blivit många kreativa och fantasifulla konstruktioner med återbruksmaterial!

 

Omsorg, utveckling och lärande

Mål 1
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barns språkutveckling stimuleras i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. 

Målet når vi genom att... 

·       Erbjuda barnen en språkrik miljö där de stimuleras att utveckla sitt språk.

·       Låta barnen lyssna till högläsning, samt samtala om texter.

·       Använda TAKK och bildstöd som alternativ kommunikation.

       Vi har sett över våra språkmiljöer och strävar efter bra samtalsklimat så att det blir roligt  med kommunikation på olika sätt. Vi ser vår nya mötestrappa som en kreativ och värdefull plats för inflytande och delaktighet och ett härligt, positivt språkligt sammanhang där barnen kan uttrycka sina tankar och åsikter och diskutera med varandra. Språklig utveckling sker ju som mest i samspel med andra och här kan vi skapa ett bra samtalsklimat och ett ökat språkande bland barnen.

Vi behöver uppmärksamma och betona även icke-verbala uttrycksformer, det vi kallar de “poetiska” språken som bär på information och utvecklar ny kunskap om barnen och deras lärande. Det vidgade språkbegreppet innebär att många kommunikativa uttrycksformer som ordspråk, talspråk, bildspråk, kroppsspråk o.s.v integreras. Bild, musik, drama, dans är exempel på icke-verbala språk som kan bidra till att fördjupa barns sammantagna kommunikativa förmåga. 

 

       Vi använder ofta Poly Glutt som är ett jättebra verktyg för att lyssna på böcker samtidigt som barnen kan se bilderna på väggen. Vi upplever ett mer riktat fokus. Vi har också fått nya bokpåsar att låna ut och som uppmuntrar familjerna till läsning hemma. Dock ser vi en tillfällig minskning av utlånande p g a att VH inte längre kommer in på avdelningarna under Corona och vi glömmer att påminna om det. Vi har försökt få till boksamtal vid olika tillfällen, det blir främst i samband med projektet då vi pratar om texter etc. Vi strävar efter att bli bättre på att använda oss av boksamtal vid högläsning, kanske genom att ha olika ”läsgrupper” så att det är färre barn vid varje högläsningstillfälle.

       Vi har dagsschema med bildstöd och i tamburen använder vi bilder för att förtydliga vilka kläder som behövs för dagen och i vilken ordning. Vi har också matramsa med tecken och ser att barnens intresse för tecken har ökat och hur snabbt de plockar upp dem.

 

 

Mål 2
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sitt intresse för att vara fysiskt aktiva och därmed upplever en glädje i att röra sig.

Målet når vi genom att...

·       Att barnen ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.

·       Genom att vi fått tillgång till fler digitala verktyg som I-pads, projektor, flyttbar högtalare etc har barnen fått mer möjligheter till dans och rörelse vilket är en härlig, gemensam aktivitet som vi ofta använder oss av i verksamheten.

·       Vi ser också att barnen tycker om fysiska utmaningar på olika sätt när vi vistas utomhus, såväl i naturen som på gården. De använder kroppen till att klättra, springa och rulla och vi kan verkligen se att de känner glädje i att röra sig.

·       Vi samtalar om energi och resurser på olika sätt, både ur ett hållbarhetsperspektiv men också vad vi äter och hur det påverkar våra kroppar. Vi upplever att barnen har ganska hög medvetenhet om dessa frågeställningar.

 

Mål 3
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn  utvecklar sin förmåga för antalsuppfattning på olika sätt, sortering, designa, konstruera.

Målet når vi genom att...

·       Ge barnen möjligheter att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.

·       Vi använder oss ofta av naturmaterial som är ett fantastiskt material när det gäller att skapa mönster och förståelse för design. Barnen gör t.ex. mandalas där de övar på form, mönster, symmetri, antal, etc. Vi utnyttjar även naturen till matematiska uppdrag som ”hämta en kort och en lång pinne”, ”hämta ett blad med runda kanter” etc.

·       Vi ser ett stort intresse hos barnen för matematiska frågeställningar och begrepp och tänker att matematik är ett språk som vi kan använda oss av i vardagen på olika sätt. Vi utmanar barnen att ställa hypoteser och fundera på olika lösningar av ett dilemma och vi ser ofta matematiska resonemang i samband med konstruktioner.

 

Mål 4
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn får möjlighet att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.  

Målet når vi genom att

·       Utforska och undersöka naturen

·       Experimentera och laborera

·       Projektgrupperna har arbetat med naturen i fokus och har bl.a. forskat om olika djur som de varit nyfikna på. De har t.ex studerat ugglor, rävar och ekorrar vilket har avspeglat sig i olika dokumentationer. Vårt skogsrum blev en tydlig lärmiljö som är väldigt uppskattad av barnen, vi ser att de använder sig av nya kunskaper och erfarenheter i sitt lärande och lek där. Vi är väldigt tacksamma och glada för de uppsågade trärundlarna vi fått av föräldrar, det har blivit många konstruktioner med hjälp av dem.

·       Vi hade planerat för fler skogspromenader än vad vi tyvärr lyckats genomföra och det tar vi med oss till nästa planering. När vi väl kommer iväg är det en fantastisk möjlighet till att uppleva och utforska olika fenomen i naturen. Vi såg t.ex. ett stort intresse för olika spår som barnen upptäckte i snön, vilket ledde till ett spännande lärande.

·       Under de kallaste dagarna utforskade vi is på olika sätt och frös in många olika former med färgat vatten och naturmaterial. Det blev fantastisk iskonst och en liten utställning med barnens alster. Vi tittade också närmare på isen, upptäckte bubblor och mönster som var spännande.

·       Vi har följt processen med våra ekollon som först fick groddar och sen vuxit upp till små fina ekar. Barnen har också sått frön från grankottar vi hittat i skogen och nu hoppas vi på en egen liten gran till jul. Vi kommer att renovera våra pallkragar under våren för att kunna plantera med barnen. Vi tänker doftande växter och örter som lockar till sig fjärilar och väcker våra sinnen.

 

Barns delaktighet och inflytande

Lpfö 18

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn stimuleras till att ta initiativ och ansvar.

Målet når vi genom att...

·       skapa forum för barnmöten där vi kan samtala om och hålla värdegrundsfrågorna levande utifrån ett demokratiskt förhållningssätt

 

       Vi ville lyfta fram dialogen som ett viktigt verktyg och titta lite mer på hur vi förhåller oss till den i våra demokratiska samtal med barnen. Dialog innebär kommunikation och ett respektfullt förhållningssätt. Att vara i dialog innebär också ett verkligt lyssnande. Vi vill sträva efter samtal som är präglade av dialog, där man möts med sina olika erfarenheter och kunskaper. Vi upptäckte ganska snart att det är gynnsamt att vara i mindre grupper när man tränar på att vara i genuin dialog, det ger större möjligheter i en mindre kontext. Då barnen är indelade i stadigvarande mindre projektgrupper blev det vår utgångspunkt.

 

Dialogen är djupt förankrad i demokratiska samtal och en förutsättning för att barnens tankar ska kunna lyftas fram och synliggöras. Att våga tänka olika är en djup, fundamental aspekt av demokrati, men också en utmaning för oss att främja oliktänkande och ge värde åt barnens rätt att skapa strategier och lösa problem steg för steg. 

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback