Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Barnkonventionen- Barnens rättigheter

Östhammar kommuns nätverk i förskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Under april månad kommer vi att arbeta med tema Barnkonventionen. Målet är att implementera Barnkonventionen i verksamheten och att barnen ska känna till sina rättigheter.

BAKGRUND OCH SYFTE:

Alla barn i världen har samma rättigheter. De har rätt till ett friskt liv, oberoende av vem de är, varifrån de kommer eller vad de tror på.

Barnkonventionen blev lag 1. jan 2020, och i samband med detta har kulturskolechef Dag Elfgren har tagit fram ett kommunövergripande material som alla verksamheter i kommunen ska ta del av. Vi vill att barnen ska känna till sina rättigheter. Vi kommer därför arbeta temainriktat med Barnkonventionen och barnens rättigheter under april.

 

"Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas" (Lpfö-18).

 

MÅL:

Vi vill:

- Göra barnen medvetna om Barnkonventionen och vad den innebär. Att vi alla har rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

- Ge barnen en ökad förståelse för deras rättigheter över sin kropp samt rätten att säga NEJ!

- Ge barnen en respekt och förståelse för alla människors lika värde.

 

 

AKTIVITET OCH METOD:

Under samlingar och grupper kommer vi arbeta med:

 

Barnkonventionen

-Vi startar upp temat med att spela upp en bamseteater för barnen, för att väcka nyfikenhet om barnkonventionen.  

- Barns rättigheter, visa och diskutera artiklarna med barnen (de förenklade). Vi kommer exempelvis att prata om att bli lyssnad till, allas lika värde, delaktighet och inflytande.

 

Integritet

- Upprepa innebörden i orden integritet och samtycke som vi pratat om tidigare.

- Nalle/Docka - ta hjälp av en nalle/docka som visar vilka som är privata delar så barnen ser och förstår på ett tydligt sätt.

- Sjunga och Dansa - STOPP MIN KROPP sången samt andra klipp (se nedan).

 

Mångfald samt genus

- vi pratar om likheter och olikheter. Diskutera intressen och uttryck samt ställa frågor som:

  • Tror du att flickor och pojkar kan vara lika arga?
  • Hur är vi olika och lika varandra?
  • Får alla ha klänning kille som tjej?

Språk och kultur

- Titta på jordglob/världskarta/kartmatta

- "Räkna familjen"-figurer, göra sin egna hus där man visar vilka som är ens familj

- Resa till olika länder med hjälp av smartskärm

- Språk. mat, musik, religion, sevärdheter, flaggor

- Prata om olika levnadsförhållanden och familjekonstellationer

MATERIAL:

Rätt lätt 1 vänder sig till barn från 1- 6 år. Lätt förklarad och med öppna frågor till barnen. Finns på Polyglutt:

 

Kort version av Barnkonventionen

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen-kort-version

 

 

Handbok som förklarar Barnkonventionen lätt.

http://lyssna.nu/2013/11/du-har-ratt/

 

 

Affischer om Barnkonventionen;

 

https://www.lararen.se/forskolan/guider-amp-tips/affisch-med-barnkonventionens-viktigaste-artiklar

 

Kompisböckerna - 10 kompisböcker baserade på Barnkonventionen. Finns även på Polyglutt:

 

 

Barnombudsmannen på Youtube har en filmsnutt till 20 av rättigheterna:

 

 

Unicef har också flera lättförklarade filmer om barnkonventionen:

 

Sånger:

 

 NÄR, VAR OCH VEM

Alla barn och pedagoger på Eken är aktiva under april månad och arbetar med Barnkonventionen Temainriktat. Det fortlöpande arbetet inom detta område försätter i allt vi gör på Förskolan även efter april månad. 

Vi pedagoger tänker på att vara förebilder för barnen och låter barnen vara med och påverka sin utbildning under en dag på förskolan. Till exempel ska vi försöka skapa möjlighet att tillgodose barnens önskemål. 

Barnen kommer självklart också få vara delaktiga och ha inflytande i temat, vi kommer utveckla detta tillsammans.

 

DOKUMENTATION:

Vi kommer dokumentera här på unikum och ni får fråga barnen allt de vet. Vi kommer måla, sjunga och läsa böcker. Kommer även använda oss av reflektionsskärmen. Vi kommer använda oss av bilder på väggar och golv som både de yngre och äldre barnen på ett naturligt sätt kan samtala kring vad vi gör på förskolan och även visa er. 

 

ANALYS, UTVÄRDERING OCH REFLEKTION


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback