Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Planering i biologi åk 7

Trollbodaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Evolution, Svampar, Djur, Växter och Ekologi

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

Övrig information:

10

Livets utveckling

Evolutionens drivkrafter

8-19 (Kap 1.1-1.2)

22-20 (Kap 1.3-1.4)

 

11

Fotosyntesen

Förbränning och kolets kretslopp

44-47 (Kap 2.1)

48-51 (Kap 2.2)

 

12

Alger och sporväxter

Fröväxter

52-58 (Kap 2.3-2.4)

59-69 (Kap 2.5)

 

13

Svampar

72-79 (Kap 2.6)

Test 1 – Skriftligt prov, kap 1.1-1.3 och 2

14

Påsklov

 

 

15

Djur

86-150 (Kap 3.1-3.8)

 

16

Djur

 

86-150 (Kap 3.1-3.8)

Test 2 – Djurpresentation, kap 3

17

Liv i samspel

156-161 (Kap 4.1)

 

18

Energi och materia

Olika känsliga ekosystem

162-165 (Kap 4.2)

166-169 (Kap 4.3)

 

19

Bruka utan att förbruka

170-177 (Kap 4.4)

Test 3 – Fältstudie, ekologi

20

Repetition

 

Test 4 – Skriftligt prov, kap 4

21

Reserv

 

 

 

Arbetsområde 1: Livets utveckling, evolutionen och växter (Kapitel 1 och 2)

Bedömningsmoment:

Test 1 – Skriftligt prov, kapitel 1 och 2

 

Arbetsområde 2: Djur (Kapitel 3)

Bedömningsmoment:

Test 2 – Djurpresentation, del av kapitel 3

 

Arbetsområde 3: Ekologi (Kapitel 4)

Bedömningsmoment:

Test 3 – Fältstudie med rapport, kapitel 4

Test 4 – Skriftligt prov, kapitel 4

 

 

Centralt innehåll, arbetsmoment 1, 2 och 3:

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

 

 

 

Test 1 – Skriftligt prov, kapitel 1 och 2

E

C

A

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

 

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.

 

 

Eleven kan ge exempel och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

 

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

 

Test 2 – Presentation djur, kapitel 3

E

C

A

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

 

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

 

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

 

 

 

Test 3 – Fältstudie med rapport 

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.  

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.  

 

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.  
 


Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.  

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.  

 

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.  

 

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.  
 


Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 

 

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. 

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.  

 

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. 

 

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 

 

 

 

Test 4 – Skriftligt prov

E

C

A

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.

 

Eleven kan ge exempel och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter