Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Årstider

Smassens fsk, Sandviken · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Var är vi? (se uppföljning/utvärdering)

Nulägesbeskrivning

Skriv här: Vi delar upp gruppen i två grupper, gula gruppen och gröna gruppen. Vi använder oss av frågan: Vad händer i naturen just nu?

Vart ska vi?

Kom ihåg att koppla planeringen till de prioriterade målen i Läroplanen!

Koppla målen till vetenskaplig grund.

Skriv här: Vi vill att barnen ska uppmärksamma förändringar i naturen.

Hur gör vi?

Planera undervisningen utifrån barnens intresse och tidigare erfarenhet mot prioriterade mål.

Skriv här:  Vi lyssnar in barnens intresse och följer vad barnen reflekterar över i vår miljö. Vi benämner det som händer i naturen. Vi fortsätter med arbetet inomhus i våra grupper.

Beskriv vilket lärande, arbetssätt och förhållningssätt samt aktiviteter ni planerar att genomföra inom temat. 

Skriv här: Vi använder begrepp och benämner det som sker i naturen vilket gör att barnen har möjlighet till ökat ordförråd.

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper och material

Skriv här: Grupperna arbetar utifrån barnens intresse och behov.

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

  • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

  • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
  • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vid utvärdering - skrivs i Analys

  • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

  • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
  • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 

Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback