Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7

Revolutioner - deras orsaker och konsekvenser

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 27 mars 2021

Det finns revolutioner i det förflutna och revolutioner av idag. Vi kommer att arbeta med den agrara-, industriella-, franska- och amerikanska revolutionen. Vilken revolution vill du bli specialist på? Efter detta område kommer du att kunna förstå vad och hur folket påverkades och vilka förändringar det lett till idag.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven får möjlighet att utveckla:

 • Förmågan att beskriva och förklara historiska händelser.
 • Förmågan att se samband mellan dåtid och nutid.
 • Förmågan att använda ord-/begrepp som hör till området.
 • Förmågan att resonera om orsaker och konsekvenser.
 • Förmågan att söka och sovra information.
 • Förmågan att tänka källkritiskt.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Elevens kunskap om revolutionerna och hur de hänger ihop.
 • Elevens förmåga att söka information, använda den värdera den.

Hur ska det bedömas?

 • Elevens delaktighet under lektioner enskilt och tillsammans med andra.
 • Arbetet som redovisas inför klassen.
 • Muntligt förhör.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar.
 • Diskussioner.
 • Film, Studi, Digilär, Kahoot.
 • Arbete som ska redovisas inför klassen på valfritt sätt tex film, keynote, teater, spel mm.
 • Muntligt förhör.

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter