Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Planering i GE för klass 7-9C , V 12-17, Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

Rinkebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Var tror du att dina kläder är tillverkade? Varför är de tillverkade just där och vad tror du att det får för effekt på vår miljö? Hur tror du att de som sydde dina kläder har det när det gäller möjligheter till bra levnadsvillkor? Hur kommer det sig att folk bor tätt på vissa områden men att andra områden på vår jord är rätt tomma? Varför bråkar folk om olja och vatten? Titta på bilden till vänster. Bilden symboliserar hållbar utveckling som består av tre huvuddelar och diskuterar just de frågor som du läst. Du ska därför få arbeta med det under de fem kommande veckorna.

Planering i geografi för klass 7-9C, V 12-17, Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

TÄNK PÅ ATT DU OM DU TYCKER ATT DET ÄR MYCKET TEXT KAN VÄLJA ATT BARA LÄSA FÖRKLARINGARNA OCH EXEMPLEN SOM HOS MIG I TEXTEN ALLTID ÄR GRÖNMARKERADE!

TÄNK OCKSÅ PÅ ATT DU KAN KOPIERA OCH KLISTRAIN TEXTEN I WORD FÖR ATT FÅ DEN UPPLÄST GENOM ATT I WORD-DOKUMENTET KLICKA PÅ AVANCERAD LÄSARE!

Tänk också på att  det här är utifrån era önskemål så om jag har missat något som ni har lyft med mig så skriv gärna det till mig i teams så gör jag en ändring.

 

 

Syfte-varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

 

Du ska utveckla olika förmågor inom ämnet geografi, och när det gäller det här arbetsområdet ska du bli bättre på att

1. analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

FÖRKLARING: Du ska bli bättre på att tänka kring hur människans handlingar och naturen påverkar hur naturen ser ut och fungerar i olika delar av världen.

2. utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

FÖRKLARING: Du ska bli bättre på att undersöka och utifrån olika information tänka kring människor, samhällen och naturen påverkar och påverkas av varandra.

3. göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

FÖRKLARING: Du ska bli bättre på att göra egna undersökningar (exempelvis fältstudier) och tänka kring om resultat och olika källors information är rimlig. du ska också till hjälp för att kunna värdera olika källors information och resultat kunna använda dig av olika källor och olika sätt att använda dessa källor. En termometer kan vara en källa om man vill ta reda på hur varmt det är men den kanske inte är den bästa källan att använda om man vill ta reda på hur många som bor i Sverige.

4. värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

FÖRKLARING: Du ska bli bättre på att tänka och tycka till om olika frågor som har med hur vi kan få jordens miljö och naturtillgångar, tex olja att räcka under längre tid.

 

CENTRALT INNEHÅLL-VAD du ska få arbeta med. Jag skriver här också NÄR vi arbetar med varje delmoment, alltså  "liten del" av det stora arbetsområdet.

V 12-13

Introduktion till arbetsområdet och hur man använder Landguiden, Gapminder och Globalis för att söka information.

Befolkningsfördelning: orsakerna bakom befolkningsfördelningen, de geografiska, historiska och ekonomiska. I området "migration och urbanisering " möter vi orsakerna till att folk flyttar samt konsekvenserna av det. Till vilken utveckling bidrar det och vilka utmaningar kan det ge upphov till samt hur man kan bemöta dessa så att förståelsen ökar mellan människor från olika kulturer.     

(V 14 är det Påsklov)                                                                                 

V 15

Produktion, konsumtion och transporter: Vi tar reda på var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur de transporteras.                 

V 16

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor: Ojämlika levnadsvillkor i världen och några orsaker till detta.                 

V 17

Klimat:  Vilka förklaringar det kan finnas till klimatförändringar samt vilka konsekvenser det kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.                                 

Naturresurser: Vattnets betydelse när det gäller fördelning och kretslopp eftersom det är grunden till allt liv och en förutsättning till ekonomisk utveckling.                                                                                   

Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor: Sambanden mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.                                                                                                                                             

Intressekonflikter om naturresurser: Hur markanvändning och vattentillgång kan skapa intressekonflikter och se sambanden mellan odlingsbar mark, vatten, fattigdom och ohälsa. Energi: Vilka energislag det finns, vilka som används och vilka energislag man bör använda om man vill ha en hållbar utveckling. Detta kommer att tas upp ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

 

ARBETSSÄTT: HUR och genom vilket material utifrån det ni i klassen har bestämt du kommer att få arbeta.

Här kan du läsa om du ska få arbeta enskilt, par eller i grupp, du kan också läsa om vilka läromedel och andra källor du kan eller i vissa fall faktiskt måste använda. di kan också läsa om hur länge vi ska arbeta med varje "del" i det här arbetsområdet. 

Material

Du kan för att inhämta fakta och geografisk information använda Studi.se, Clio, läromedelsböcker, ILT, SO-rummet, Youtube eller SLI. Du kommer också att få använda Landguiden, Gapminder och Globalis.

Jag kommer att på studi.se dela ut de avsnitt som jag bedömer vara viktiga för varje delmoment i arbetsområdet som vi arbetar med. Du har stor nytta av att se filmerna hemma innan vi har lektion så att du kan ställa frågor om det är något som är svårt..

När det gäller alla de andra källorna som läromedelsböcker, SO-rummet, Youtube, SLI kommer jag att på TEAMS i din SO-kanal att lägga ut en lista med länkar till filmer och texter som jag bedömer vara bra att läsa eller se på så att du slipper leta efter filmer på egen hand. I böckerna så kommer jag också att skriva i samma lista vilka sidor som passar bäst i de böcker som du har tillgång till. 

Sätt

Under V 12-13 kommer fokus att ligga på att du tränas i att söka olika geografisk information i Landguiden, Gapminder och Globalis och du kommer att i grupp få arbeta med frågor som handlar om befolkningsfördelning utifrån ett häfte med övningar och uppgifter.

V 15 kommer du att i grupp på samma sätt som du har fått göra när det gäller befolkningsfördelning få arbeta med produktion, konsumtion och transport. alltså ett häfte med övningar och uppgifter.

V 16 kommer du antingen enskilt eller i grupp (beroende på vad du väljer) att få arbeta med Miljö, människor och hållbarhet. Du ska sen angående hållbar utveckling och de globala målen göra en inlämningsuppgift/redovisning enskilt eller i grupp. du kan exempelvis göra en film, eller serietidning eller Powerpointpresentation eller en textinlämning på MAX två sidor. 

V 17 Klimat, naturresurser, enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor  Intressekonflikter om naturresurser. Här kommer du att få välja en person eller organisation som du du tycker är bra utifrån just det här delmomentet och du får tre lektioner att lära dig mer om den och berätta kort på valfritt sätt om varför den enligt dig är bra och hur man kan göra det ännu bättre.

HJÄLP- HUR du kommer att få stöd att klara av arbetet

  • Förutom mig så kommer Lisa och Sedigh att vara med på SO-lektionerna minst en gång i veckan för att hjälpa er med ytterligare förklaringar om det behövs. Rim är också med ibland då det är möjligt. 

 

  • Vi har ett grupprum för de som behöver en extra genomgång eller kan behöva få sitta enskilt.

 

  • Du kommer att på Teams i SO-kanalen få en checklista på det du ska göra så att du kan  ha koll på vad du ska göra, att du gör saker i rätt ordning och även bocka av de olika stegen när det gäller varje deluppgift så att du känner dig trygg i att du inte missar ngt.

 

  • Du kommer att få feedback av dina gruppkamrater som ska stötta dig med att kontrollera om du följt instruktionerna samt hur du kan förtydliga och motivera dina val av källor för uppgiften angående geografisk information.

 

  • Vi kommer under vecka 16 på onsdag eller måndag V 17 att gå igenom några av era inlämningar ge feedback (anonymt) i helklass så att du också får möjlighet att se hur du eller klasskamrater kan bli bättre på att resonera kring hur människan och miljön påverkar och påverkas av varandra, att du kan läsa av och tolka fakta i olika källor och om hur du eller din grupp argumenterat för en mer hållbar utveckling.

 

  • Du kan om du har det få hjälp kring arbetet av din studiehandledare och du kan även delta på läxhjälpen för att få mer stöd om du anser att du behöver det.

 

  • Du kan vända dig till andra elever i år 9 som erbjuder sin hjälp för de som så önskar. De elever som kan hjälpa dig har skrivit till er och brukar påminna om det på "Lisebergchatten". 

REDOVISNINGSFORM: VAD du ska göra, HUR du ska göra det och NÄR det senast ska vara klart för bedömning av dina kunskaper.

V 13-15 är det era häften som ligger som underlag för min bedömning. Inga läxor, prov eller inlämningar. Ni har fått mer än dubbelt så mycket tid som uppgiften egentligen kräver så ni bör inte behöva göra något arbete utanför lektionstiden.

 

V16-17 är det de kunskaper ni visar i det du "producerar" som jag bedömer.

VAD? - du ska om du väljer att arbeta ensam skriva en egen text på MAX 2 SIDOR och om du väljer grupp ha en redovisning och sedan gruppdiskussion med minst en annan grupp som alltså blir din och de andra gruppmedlemmarnas "inlämningsuppgift" som jag bedömer utifrån de fakta ni presenterar, varifrån du har fått fakta och vad ni föreslår angående en mer hållbar värld.

Gruppredovisningen ska  bestå av en del där ni presenterar fakta och ställningstaganden som är 10 min och sedan en del där ni involverar "publiken" i en diskussion som också ska vara 10 minuter lång. Totalt alltså vara 20 min lång.

OM DU ÄR SJUK VID DIN GRUPPREDOVISNING FÅR DU LÄMNA IN EN EGEN TEXT SOM OM DU HADE ARBETAT ENSAM. Gruppen måste alltså ha koll på vad de andra i gruppen ska ta upp så att inte er presentation påverkas negativt av ngns frånvaro.

 

HUR?- du/ni väljer en inriktning när det gäller hållbarhet och följer instruktionerna genom att du/ni svarar på de tre frågorna utifrån olika källor som innehåller information angående den inriktning du/ni valt och visar då också att du kan använda dig av de olika källkritiska kriterierna.

Din text ska vara MAX 2 sidor lång, använd typsnittet ("namn" på hur dina bokstäver ser ut) Times ny roman och då teckensnitt  (storlek på bokstäver) 12.

NÄR? På lördag V 17, kl 24.00 är det deadline för individuell inlämning för de uppgifter som du gjort under V 16 OCH 17 så därför ska du se till att du är i tid till lektionerna och har med dig en laddad dator och din SO-mapp så att du använder tiden rätt. 

BEDÖMNING- när får du veta hur det har gått på uppgiften? Du får veta det tidigast V 19 på måndag så du behöver inte fråga före det. 

Om du av något skäl skulle missa att lämna in i tid så har du möjlighet att lämna in senare än planerat men då kan du inte

räkna med att din text blir bedömd inom de två veckor som är efter inlämning, utan det blir i mån av tid.  Det kan alltså bli långt in

på terminen. Om ditt arbete då tyvärr skulle bedömas visa att du ännu inte har visat att att du har tillräckliga kunskaper så kanske du inte hinner komplettera och få en eventuell ny inlämning bedömd innan betygsättning så därför är det mycket viktigt att följa den tidsram som är planerad och respektera din deadline ifall man vill ha den bedömd inom två veckor från inlämning. Är det också så att man får möjlighet att göra en komplettering så är det ännu viktigare att man håller tiden.  

NÄR får du återkoppling?

Minsta tid som ni bör räkna med för "slutbedömning" på ett arbetsområde är två veckor efter att ni har lämnat in en uppgift/skrivit prov oavsett ämne som ni har med mig. 

EN SISTA OCH KANSKE VIKTIGASTE PÅMINNELSE- LÄS INSTRUKTIONERNA TILL ÖVNINGARNA OCH UPPGIFTERNA NOGA!

 

Matriser


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Geografi kunskapskrav för arbetsområdet som vi arbetar med V 12-17
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback