Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Lek och trygghet, våren 2021

Långevi förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 17 maj 2021

Arbete med lek och trygghet i barngruppen, 1-3 år

Planering

 

Bakgrund 

Under början av vårterminen har vi sett att vi behövde göra en del förändringar på avdelningen, både kring upplägget av dagarna, lekmiljön och lekmaterialet. Vi har flera barn som varit lediga en längre tid och som nu kommit tillbaka, samt några nyinskolade barn. Vi såg att med det upplägget vi hade blev det många avbrott på en dag, vilket inte fungerade för de barnen vi har i barngruppen just nu. Flera av barnen hade svårt för de många avbrotten, vilket ledde till en ökad osäkerhet och otrygghet i barngruppen.

Vi har också tillsammans reflekterat över tidigare upplägg av dagarna och såg att det blev väldigt lite tid över för den fria leken inomhus.

Något vi också såg var att leken inte riktigt utvecklades så som var önskvärt. Även lekmiljön behövde en förändring då det var trångt i flera av rummen, inte tillräckligt med lekutrymme. Vi ville också se till att vi hade mer utmanande lekmaterial som lockar till en utveckling av leken.

 

Mål

Genom att minska på de många avbrotten under en dag, utöka möjligheterna för fri lek, samt genom att utveckla lekmiljöer och lekmaterial vill vi att barnen ska komma närmare varandra i gruppen, skapa en ökad vi-känsla, och bli mer trygga.

Vi vill att varje barn ges en utökad möjlighet att utveckla sin sociala kompetens och förmåga att leka. Vi vill ge förutsättningar för att nya lekgrupper/lekkonstellationer skapas samt en utveckling av själva leken.

Målet är också att barnen ska utveckla förmågor inom fantasi, föreställningsförmåga och spontanitet.

 

Metod

Vi kommer inte i samma utsträckning bryta leken på förmiddagarna för samlingar eller andra styrda aktiviteter. Sådana kommer fortfarande att finnas, men vi kommer jobba mer spontant med dem. Vi kommer ha förberedda och planerade aktiviteter som vi kan plocka in spontant utifrån dagsläget i barngruppen, men inte ha bestämda dagar eller tider för dessa. Vi undviker att bryta en fungerande lek. Istället kommer vi ha spontana samlingar utifrån dagsläget i barngruppen.

Vi kommer inte heller ha speciella dagar eller tider för skapande denna termin. Vi kommer istället bestämma 2-3 olika planerade skapande aktiviteter per månad som barnen får göra under månaden. Vi tar dem när det passar i barngruppen, men målet är att alla som vill ska ha fått möjligheten att delta i skapandet. I övrigt har vi mer spontant skapande.

Vi kommer arbeta med den fria leken. Vi möblerar om för att skapa mer lekutrymme och en mer inbjudande lekmiljö. Vi satsar på att både leta i förråd efter lekmaterial vi kan ta fram samt att komplettera med nyinköpt lekmaterial av olika slag. Tanken är att det ska finnas något för alla. Vi kommer erbjuda barnen adekvata lekmaterial anpassade för mognad och ålder samt utmanande lekmaterial för fortsatt utveckling av leken.

Som pedagoger kommer vi sträva efter att vara ännu mer stöttande och deltagande i leken, där det behövs. Vi är med barnen på golvet och nära barnen för att snabbt kunna hjälpa till att leda leken vidare vid behov.

Den fria leken är oerhört viktig för barnens utveckling på flera plan. Barn lär genom att leka. Vi vill använda leken för att utveckla deras förmågor. I leken tränas bland annat motorik, turtagande, sociala förmågor, mm. Genom att vara närvarande i barnens lek kan vi även få in andra saker som vi tränar på. Till exempel: Vi kan räkna föremål för att träna på matematik. Vi kan benämna föremål med ord samt använda prepositioner m.m., för att utöka ordförrådet och ordförståelsen. Vi kan leka med orden.

Vi arbetar med jämställdhet genom leken, genom att erbjuda varje individ tillgång till allt lekmaterial och alla lekmiljöer.

Läroplanskopplingar

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,

planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

fantasi och föreställningsförmåga,

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter