Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Värdegrund och känslor i fsk

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Genom arbete kring värdegrund, respekt, empati och känslor vill vi hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor, förstå andras känslor och åsikter samt respektera varandra.

 

Planering värdegrund och känslor

 

Bakgrund

 

Gruppen består av 23 barn 

Vi ser behov i vår barngrupp att arbeta med goda relationer och kamratskap. Vi vill stärka barnens relationer till varandra i gruppen och det finns ett behov i gruppen att lyssna på varandra och identifiera hur man är en bra kompis mot varandra.

 

Vart ska vi?

Syfte:

Syftet att arbeta med värdegrunden, olika känslor och hur vi är mot varandra möjliggör barnen att utvecklas till demokratiska medborgare.

 Vi vill ge barnen verktyg för att kunna hantera olika känslor. Hur läser vi av våra kamrater, hur upplever vi olika känslor?

 

Mål:

  • Vi vill hjälpa barnen att lyssna på varandra och stimulera deras samspel.

  • Förmågan att förstå sig själv och andra i samspel.

  • Skapa en vi-känsla, minska konflikter och utveckla den sociala kompetensen

  • Kunna uttrycka olika känslor och läsa av varandra.

  • Prata om och skriva ner ord som hör till respektive känsla.  

 

Hur gör vi?

Metod:

Vi skapar egna kompisböcker och använder oss av arbetsmaterialet som hör till ämnet för att barnen ska få en förståelse för rättigheter och skyldigheter i det sociala samspelet (bland annat samarbeta, vänta på sin tur, säga förlåt, dela med sig).

 Vi reflekterar över vilka olika känslor som finns, hur de ser ut och hur de känns.

Varje dag i veckan är barnen med och utvärderar dagen eller veckan med hjälp av  classroomscreen . Där tar vi sedan upp vad som varit bra eller inte och pratar kring det.

Vi tar upp och diskuterar direkt i gruppen om det uppstår konflikter eller andra oenigheter.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,

visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och

öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,

tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och

samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback