Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik talen 0-100

Gemensamt i Linköping, Linköping · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

I det här området jobbar vi med taluppfattning i talområdet 0-100. Vi jobbar med tiotal och ental, storleksordnar och jämför tal. Vi lär om begreppen udda och jämna tal.

V 15-16

Vad vi ska arbeta med:

 • räkna, skriva och läsa talen till 100
 • jämföra antal
 • storleksordna tal
 • talföljder
 • tiotal och ental (positionssystemet)
 • udda och jämna tal

Hur vi ska arbeta:

 • Vi har alltid en startuppgift där eleverna i par utforskar dagens innehåll.
 • Vi samtalar om våra upptäckter. Läraren leder samtalet och fångar elevernas tankar.
 • Läraren förklarar och formaliserar. (genomgång)
 • Vi övar i par på uppgifter inom dagens område.
 • Vi övar själva i vår bok.
 • Vi använder alltid konkret material och bilder på lektionerna.
 • Ibland gör vi en aktivitet eller uppvärmning för att befästa det vi arbetat med.
 • Vi använder alla matematikens 5 förmågor i varje lektion.

Hur vi ska bedöma målen i matrisen:

 • Vi lyssnar till hur du deltar i pararbeten och samtal  och hur du där förklarar hur du tänker. Sker under lektionerna.
 • I slutet av varje lektion jobbar du själv i boken och det arbetet är grund för löpande formativ bedömning.
 • I slutet av arbetsområdet gör vi en diagnos som heter kunskapslogg som ligger till grund för summativ bedömning.

Tidsplan:

v 15 

mån: räkna till 100

tis: tiotal och ental

ons: tiotal och ental

tor: huvudräkning

fre: jämföra och storleksordna tal

v 16

mån: talföljder

tis : udda och jämna tal

ons: udda och jämna tal

tor: huvudräkning

fre: logg och bedömning

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen
Matematik talen 0-100 taluppfattning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback