Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språk-21

Kristinebergs förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 30 mars 2021

Mall - Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Språk

Tidsperiod: Jan-mar

Förskolans namn: Kristinebergs förskola

Grupp:

Barnens ålder:

År och datum: 2021-03-02

Planeringen Upprättad av: Eken

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Språk

Läs språk och skrivutveckling.


Vilka målområden i läroplanen berörs?
-Se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner


- Nyfikenhet att läsa och skriva, lära sig nya begrepp och utöka ordförrådet. Språklig medvetenhet, rim ramsor, återberättande utifrån sagor.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Arbetar med Bornholmsmodellen under samlingen och i vardagen. Återberätta sagor och rita samt att göra egna reflektioner.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Pedagogisk dokumentation på förskolan samt Unikum.
-Vi fortsätter att bekräfta barnen i vardagen och medvetandegöra dem att de har lärt sig något nytt.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av: Eken

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Språk

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Se nedan


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback